Miljögifter

Utsläpp handlar inte bara om övergödning. I Mälarens sediment finns förhöjda halter av vissa metaller och andra icke önskvärda ämnen. Vissa ämnen kommer från industrier och luftnedfall medan andra kommer från oss invånare som var och en bidrar med föroreningar från exempelvis färgrester som spolas ner i avlopp, eller bilar som tvättas på ställen där vattnet rinner ner i sjöar via en gatubrunn.

Miljögifter är en samling ämnen som har skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De är giftiga, långlivade, kan tas upp av levande organismer och kan sprida sig i miljön. Utöver organiska ämnen, som PCB, kan de även vara oorganiska, som metaller. Miljögifter har ofta en hög spridningsförmåga och många finns i högre koncentrationer i närheten av samhällen och industrier.

Historiskt sett har punktutsläpp från industri- och förbränningsanläggningar tillsammans med kemikalier från jord- och skogsbruk varit de största problemen, men många av dessa har kunnat begränsas tack vare hårdare krav för utsläpp samt rening. Idag är i stället mer diffusa utsläpp från produkter samt kemikalier från hushållen och trafiken de största utmaningarna.
En komplicerande faktor i arbetet med att begränsa mängden farliga kemikalier i vår närmiljö är att det finns flera omständigheter som avgör hur snabbt effekter av en åtgärd kan avläsas i miljön. Sambanden mellan en åtgärd och en effekt är ofta komplicerade och svåra att se. Ett flertal åtgärder har dock lett till effekter i miljön. För blyföroreningar, vissa bromerande flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen har halterna i miljö och människa minskat efter att ämnena succesivt fasats ut.

Vissa ämnen har däremot en fördröjning som gör att sänkta utsläpp inte kan avläsas i mark och vatten på lång tid. För bly har användningen minskat drastiskt genom införandet av blyfri bensin, men blyhalterna i sjöar och vattendrag är oförändrade på grund av att gamla föroreningar ligger kvar i våra marker och sakta läcker ut i sjöar och vattendrag. Den minskade användningen av bly i färg och insektsmedel har däremot lett till att blyhalterna i sill/strömming idag är mycket lägre än för 20 år sedan.

Sverige påverkas även av andra länders utsläpp. Trots att användningen av kvicksilver kraftigt begränsats sjunker inte halterna i våra marker och vatten eftersom nedfallet från luften är stort och kommer från andra länder inom och utanför Europa.

Läs mer om miljögifter i Mälarens sediment och ladda hem resultatrapporten från 2018-11-30 om vår undersökning i Mälaren :
https://www.malaren.org/aktuellt/2019/01/fortsatt-hoga-halter-av-miljogiftet-tbt/