Vision

På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades visionen för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. Det långsiktiga målet med förbundets arbete är rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinnande vattendrag. 

Visionen i korthet

I visionen finns beskrivet vad Mälarens vattenvårdsförbund vill de kommande åren:

  • vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna.
  • stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom en rad åtgärder och arbetsinsatser.
  • förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans.
  • fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den.
  • vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter.
  • kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla.
  • att projektet Mälaren – en sjö för miljoner blir en permanent del av förbundet.