Vision

På årsstämman den 21 maj beslutades vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. Det långsiktiga målet med förbundets arbete är rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinnande vattendrag. 

Vision och tillhörande dokument

Presentationer

Visionen i korthet

I visionen finns beskrivet vad Mälarens vattenvårdsförbund vill de kommande åren:

  • vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna.
  • stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom en rad åtgärder och arbetsinsatser.
  • förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans.
  • fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den.
  • vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter.
  • kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla.
  • att projektet Mälaren – en sjö för miljoner blir en permanent del av förbundet.

– Genom att låta projektet Mälaren – en sjö för miljoner bli en ordinarie del, kan alla medlemmar i förbundet ta del av precis allt som vi erbjuder, säger Elin Ångman, projektledare.

På remiss

Visionsdokumentet skickades ut i december 2020 till medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner. Det har även skickats till kommuner inom avrinningsområdet som inte är medlemmar idag och till kommuner som ligger utanför avrinningsområdet men som tar sitt dricksvatten från Mälaren. Sista dagen att lämna synpunkter var sista mars.