Miljöövervakning

Adelsö Sättra MälarenAllmänt om miljöövervakningsprogrammet 

Den fasta delen av övervakningsprogrammet eller basprogrammet för Mälaren består av årligen återkommande undersökningar samt undersökningar som återkommer med glesare periodicitet.

Basprogrammet ingår i det nationella sötvattenprogrammet och delfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Följande undersökningstyper ingår i programmets fasta del

  • Vattenkemi
  • Växtplankton
  • Djurplankton
  • Bottenfauna

Basprogrammets provtagningar
Grundläggande provtagningar sker vid elva sjöstationer: Ekoln, Skarven, S Görväln, S. Björkfjärden, Granfjärden, Galten, Blacken, Prästfjärden N, Ulvhällsfjärden, N Västeråsfjärden och Svinnegarnsviken. Se också den klickbara kartan.

För sjöstationerna tas årligen prov för vattenkemiska analyser vid sex tillfällen under perioden mars – september.

De biologiska parametrarna utgörs av växtplankton, djurplankton och bottenfauna.

En gång årligen tas även vattenkemiska prover vid ytterligare 22 sjöstationer, för att täcka in Mälarens samtliga 32 vattenförekomster.

Provtagning och analyser utförs av institutionen för vatten och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala inom ramen för en överenskommelse med Mälarens vattenvårdsförbund om samarbete kring forskning och utveckling av miljöövervakning i Mälaren.