Miljöövervakning

Sedan 2018 har Mälarens vattenvårdsförbund ett nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kring forskning och miljöanalys. Målet är att förbättra metoderna för övervakning och utveckla utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren.

Följ vårt gemensamma arbete via webbplatsen Fokus på Mälaren

Allmänt om miljöövervakningsprogrammet 

Adelsö Sättra Mälaren

Den fasta delen av övervakningsprogrammet eller basprogrammet för Mälaren består av årligen återkommande undersökningar samt undersökningar som återkommer med glesare periodicitet.

Basprogrammet ingår i det nationella sötvattenprogrammet och delfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Följande undersökningstyper ingår i programmets fasta del

  • Vattenkemi
  • Växtplankton
  • Djurplankton
  • Bottenfauna

Basprogrammets provtagningar

Grundläggande provtagningar sker vid elva sjöstationer: Ekoln, Skarven, S Görväln, S. Björkfjärden, Granfjärden, Galten, Blacken, Prästfjärden N, Ulvhällsfjärden, N Västeråsfjärden och Svinnegarnsviken. Se också den klickbara kartan

För sjöstationerna tas årligen prov för vattenkemiska analyser vid sex tillfällen under perioden mars – september.

De biologiska parametrarna utgörs av växtplankton, djurplankton och bottenfauna.

En gång årligen tas även vattenkemiska prover vid ytterligare 22 sjöstationer, för att täcka in Mälarens samtliga 32 vattenförekomster.

Provtagning och analyser utförs av institutionen för vatten och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala inom ramen för en överenskommelse med Mälarens vattenvårdsförbund om samarbete kring forskning och utveckling av miljöövervakning i Mälaren.