Utbredning i Mälaren

Resultatet från 2022 års inventering är både frustrerande och glädjande. Å ena sidan visar resultaten en ökning av friliggande sjögull med 18 procent sedan 2020. Detta beror både på att vissa lokaler har vuxit, men också att nya lokaler har tillkommit. Å andra sidan syns en glädjande effekt av den pågående bekämpningen och sjögullsbestånden har helt utrotats i några lokaler där bekämpningen varit särskilt framgångsrik. Det är framför allt små bestånd som har utrotats, vilket visar betydelsen av att snabbt upptäcka nya bestånd och sätta in bekämpning.

De stora lokalerna, som Ekudden, Kungsör, Mellansundet, Skillingsudd, Småholmarna, har i de flesta fallen vuxit ytterligare. Det står helt klart att bekämpningsinsatserna i dessa stora lokaler oftast varit alldeles för klena i förhållande till lokalernas storlek. Ett framgångsrikt undantag utgörs av den långa kedja av flytramar som lagts ut vid Småholmarna och som sannolikt begränsat spridning och tillväxt västerut.

De som gjort inventeringen (BioPrio AB) har uppfattningen att sjögull kan bekämpas framgångsrikt även i stora lokaler, men att mycket kraftfullare och systematiska åtgärder måste vidtas. Internationella studier visar att lyckad bekämpning av sjögull kan leda till att vattenkvaliteten och vattenekosystemet snabbt återställs. Först och främst måste dessa stora lokaler ramas in med flytramar eller länsar för att hindra tillväxt och spridning. Därefter kan flytramarna flyttas ett stycke inåt varje år för att på så sätt utplåna bestånden utifrån och in.

Författarna till inventeringen anser också att all båttrafik genom de drabbade lokalerna bör förbjudas helt, eller åtminstone kontrolleras. Att förbjuda båttrafik genom sjögullsbestånd kan upplevas som en kraftfull inskränkning i människors traditionella bruk av Mälarens vatten, men kan förhoppningsvis accepteras om sjögullsfria genomfartsleder samtidigt upprättas.

Här finns sjögull (2022)