Riskanalys av Mälaren

För oss som lever och verkar i Mälardalen har Mälaren stor betydelse, samtidigt som vi med våra liv och verksamheter också i hög grad påverkar Mälaren. Med det som utgångspunkt, har vi i Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med våra medlemsorganisationer, forskare och WSP tagit fram ett underlag kring de risker som vi i dagsläget har identifierat för Mälaren.

Riskanalysen omfattar både i nutid och framtid. Med detta som underlag kan vi alla runt om Mälaren kan arbeta tillsamman med att minska och förebygga riskerna. Om vi arbetar tillsammans, har vi större möjligheter att skydda, förbättra och bevara en god vattenkvalitet i Mälaren, till gagn för nuvarande och kommande generationer människor, djur och växter, som alla är beroende av Mälaren för ett gott liv.

Mälaren är en stor och flikig sjö, som påverkas av många olika verksamheter både direkt i sjön, som sjöfart och fiske, men en stor påverkan sker även från omgivande land. Mälaren påverkas även av globala och geologiska företeelser som atmosfäriskt nedfall av kvicksilver, klimatförändringen och landhöjningen.

De risker vi har lättast att åtgärda, är de som kommer från den verksamhet som bedrivs i sjön och i närområdet. Övriga risker, som är förenade med globala och geologiska företeelser, är kanske inte möjliga att åtgärda i sig genom att få företeelsen att upphöra. Där får vi istället tänka mer kring hur vi kan förebygga de eventuella problem som kan uppstå genom någon form av anpassning eller annan förändring.

Det här är den första riskanalysen för hela Mälaren. Analysen är gjord utifrån två perspektiv, Mälaren som dricksvattentäkt och som ekosystem.

Ett stort tack riktas till de som har bidragit med underlagsdata, framförallt från samtliga kommuners miljökontor och tekniska kontor. Det är ett omfattande material och underlag som har tagits fram. En svårighet har varit att det inte alltid finns data för allt vi skulle vilja utvärdera; antingen inte alls, inte för hela Mälaren eller inte tillräckligt högupplöst data. Rapporten gör därför inte anspråk på att vara heltäckande. Vår önskan med denna rapport är framförallt att den ska kunna fungera som ett underlag till:
• diskussion och utveckling av arbetet med analys av risker för Mälaren
• åtgärder för att minska och förebygga dessa risker

Vi hoppas att rapporten ska komma många till nytta och att den kan bidra till att lyfta samtalet till en regional nivå, så att vi kan arbeta gemensamt framåt för att värna Mälaren.

// Mälarens vattenvårdsförbund 2021