Åtgärder för biologisk mångfald

Här beskrivs de åtgärder som vi hittills har gjort för att öka den biologiska mångfalden.

I Sagåns huvudfåra har ett arbete påbörjats för att med tröskling skapa fria vandringsvägar för fisk och förbättrade biotoper vid grunddammar. I Banelundsbäcken har vi rivit en damm och i Josefsdalsbäcken har vi rivit tre dammar. Habitat har kopplats samman och vandringshinder åtgärdats.

Rivning av damm i centrala Sala.

Vid brandstationen i Lillån i centrala Sala har vi trösklat bort ett vandringshinder. Vi har också påbörjat en biotopvårdsplan för Salas Lillå och för Sevalla Lillå som mynnar strax uppströms nedersta vandringshindret mot Mälaren. Dessa vattendrag blir i och med omprövningen av vattenkraften som inleds 2023 extra relevant att vårda.

Tröskling av vandringshinder i Sala.