Fritt fram i Mälarmynnande vattendrag 2.0

Bakgrund

Vandringshinder är hinder i vattendrag som stänger ute djur från deras naturliga livs-, lek- och uppväxtområden. Dessa kan utgöra ett hot för arters överlevnad och begränsar den biologiska mångfalden. Att åtgärda vandringshindren har potential att innebära en betydande förbättring för bestånden av vandrande fiskarter (ål, öring, gädda m.m.) och är ofta en förutsättning för att vattendragen ska nå god ekologisk status.

I Västmanland län finns ett trettiotal dammar i mälarmynnande vattendrag som utgör vandringshinder och är kopplade till vattenkraft. Dessa ligger relativt tidigt i den nationella prövningsplanen för omprövning av vattenkraft (NAP), som styr när vattenkraftsanläggningar inom landets avrinningsområden ska miljöanpassas. På grund av det kommande arbetets omfattning, finns ett behov att i ett tidigt skede skapa en god samordning i åtgärdsarbetet både vad gäller de fysiska åtgärderna och vad gäller samverkan mellan olika aktörer. Sportfiskarna önskar tillgodose detta behov och sökte därför LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen i Västmanlands län år 2019. Projektet beviljades medel med högst 3 310 000 kronor under perioden 2020–2023.

Syfte

Syftet med projektet är att öka åtgärdstakten i restaureringsarbetet i vattendrag som mynnar i Mälaren, med särskilt fokus på åtgärder vad gäller konnektivitet. Projektet berör Norrströms avrinningsområde och innefattar vattenförekomsterna Sagån, Svartån, Hedströmmen, Forsån/Arbågaån, Köpingsån och Kolbäcksån.

Projektets mål är att bidra till att vattendragen ska återfå sina ekologiska funktioner och betydelse som producenter av för samhället viktiga ekosystemtjänster i form av bland annat fisk, rekreation och biologisk mångfald. Ett betydelsefullt mål med projektet är också att söka och samordna finansiering av de åtgärder som inte bekostas av vattenkraftens miljöfond.

Förslagna åtgärder

LOVA-projektet avser åtgärder av två kategorier:

  1. Direkt genomförbara åtgärder av enklare karaktär, som kan projekteras och genomföras under projektperioden. Exempelvis utrivning av dammar.
  2. Större och mer komplexa åtgärder som är för dyra eller komplexa för att genomföra under projektperioden. Åtgärderna projekteras översiktligt och förutsättningar för fortsatt arbete utreds i syfte att skapa en kunskapsbank med tydligt definierade åtgärdsobjekt.

Resultat

Projektet förväntas leda till att åtgärdstakten ökar i de mälarmynnande vattendragen genom att åtgärder av olika karaktär genomförs och/eller utreds. Projektet förväntas även bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt och djurliv.

Organisation och finansiering

Projektet drivs av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) i samarbete med Mälarens Vattenvårdsförbund och Västerås stad. Under projektets gång kommer dessutom ett större antal aktörer i form av markägare och sakägare med koppling till specifika åtgärdsobjekt att anslutas. Sportfiskarna kommer även att eftersträva samverkan med ideella organisationer inom verksamhetsområdet.

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den totala kostnaden för projektet finansieras till 77% i LOVA-bidrag. Projektet medfinansieras dessutom med medel från Västerås stad och ideell arbetstid.

Reflektioner från ansökan

Styrkor

  • Aktör med erfarenhet. Sportfiskarna är en utav landets största aktörer inom den akvatiska naturvården.
  • Flera aktörer. Projektet drivs av flera aktörer och strävar dessutom efter att skapa en lokal delaktighet där berörda sakägare och ideella krafter involveras i åtgärdsarbetet.
  • Alternativa åtgärder. Projektet ger utrymme för alternativa åtgärder som både kan skalas upp och ner beroende på befintlig finansiering.
  • Biologisk och samhällsekonomisk nytta. Restaurering av vattendrag ger även andra viktiga ekosystemtjänster för samhället, eg. biologisk mångfald.
  • Projektet drivs avrinningsområdesvis. Det vida perspektivet skapar flexibilitet i åtgärdernas placering, och gör det möjligt att skapa en övergripande bild av åtgärdsbehovet i respektive avrinningsområde för framtida restaureringsarbete.

Kontakt

Vill du ta del av ansökningshandlingarna? Mejla då vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner: Linda Röjning.

ÅtgärdstypBidragsperiodPlatsProjektägare
Fria vandringsvägar2020-2023Norrströms avrinningsområdeSveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna)