Enköpingsåarnas vattenråd

Enköpingsån är ett litet avrinningsområde (164 kvadratkilometer) inom Enköpings kommun och utgör en del av Norrströms huvudavrinningsområde. Enköpingsån har sin källa i ett jordbruksdominerat landskap nordväst i kommunen och rinner igenom Enköpings tätort för att slutligen mynna i Svinnegarnsviken, Mälaren.

Inom Enköpingsåns avrinningsområde finns fem ytvattenförekomster (samtliga vattendrag) samt en grundvattenförekomst som rinner fram genom Enköpingsåsen, en av de stora isälvsavlagringarna i Mellansverige.

Inom Enköpingsåns avrinningsområde finns fem ytvattenförekomster (samtliga vattendrag) samt grundvattenförekomsten Enköpingsåsen.

Enköpingsåarnas vattenråd bildades hösten 2020. Vattenrådet ska i samverkan med de areella näringarna (brukare och ägare), markavvattningsföretag och övriga, vilka är beroende av eller engagerade i förbättrad vattenkvalitet, verka för ett långsiktigt hållbart nyttjande av vattenmiljöerna här så att målet om god ekologisk och kemisk samt kvantitativ status kan uppnås i vattenmiljöerna inom avrinningsområdet.

Vattenrådet ska arbeta utifrån avrinningsområdesperspektiv, verka för att mer kunskap om vattenmiljöerna i området kommer fram, sprida kunskapen inom avrinningsområdet och stötta genomförandet av åtgärder som ska förbättra vattenmiljön.

Organisationsnummer: 802533-1169


Kontakta oss!

Johan Axnér, vattenstrateg
Enköpings kommun
e-post: johan.axner@enköping.se
telefon: 0171-62 70 77