Stadgar

Dessa stadgar är antagna vid interimsstyrelsens första möte den 11 november 2020.

§ 1 Föreningens -namn, -säte och -form

Hågaåns vattenråd

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2 Vattenrådets geografiska verksamhet inklusive vattenområden

Området omfattar samtliga naturliga sjöar, anlagda dammar och flöden i Hågaåns avrinningsområde. Vattenrådet kommer att arbeta med alla typer  av vattenförekomster, d.v.s.  flöden till sjö- och kustvatten, grund-, och ytvatten.

§ 3 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att verka för åtgärder i syfte att uppnå god status i vattenförekomster inom Hågaåns avrinningsområde, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Föreningen ska främja god vattenhushållning, jämna flöden, god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald. Arbetet ska präglas av helhetssyn på vattensystemet och strävan att nå enighet i vattenfrågor mellan markägare, organisationer, företag, föreningar och enskilda personer. Åtgärder ska gynna förvaltning av livsmedelsproducerande mark. Åtgärder ska när så är möjligt även bidra till allmännyttiga ändamål såsom rörligt friluftsliv och allmänhetens naturintresse.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsåret är 1 januari till 31 december.

§ 5 Medlemskap

Som medlem antas envar som är knuten till verksamhetsområdet antingen som boende, förening, verksamhetsutövare eller juridisk person. Ansökan, om medlemskap sker till styrelsen som beslutar i frågan. Medlemskap är förenat med medlemsavgift som fastställs vid årsstämman för enskilda personer respektive juridiska personer.

Även markägare/verksamhetsutövare som inte är medlemmar kan ta del av föreningens arbete och delta i åtgärder som föreningen genomför.

§ 6 Utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skiiftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem utesluts ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.

Medlem kan varnas eller uteslutas om denne motverkar föreningens syfte. Uteslutning kan endast ske efter majoritetsbeslut i styrelsen.

§ 7 Medlemsrättigheter och -skyldigheter

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemsmatrikel, bidragsansökningar; verkställande  av  beslut vid årsmöten, m.m. Styrelsen ansvarar för information till och kontakter med berörda kommuner, Vattenmyndighet, Länsstyrelse och andra organ.

 • Styrelsen består av ordförande och minst två ledamöter och två suppleanter. Styrelsens sammansättning ska så långt möjligt spegla skilda intressegrupper.
 • Ordförande väljs för sig och för en tid av ett år. Hälften av styrelseledamöterna väljs första gången på ett år och andra hälften på två år. Därefter väljs styrelseledamöterna på två år. Suppleanterna väljs på två år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
 • Därutöver kan styrelsen välja att adjungera medlemmar med kunskap i vissa frågor.
 • Styrelsen sammanträder minst två gånger per år varav ett ska vara konstituerande, eller när ordförande kallar eller när minst två styrelseledamöter begär det.
 • Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsför när minst ordförande och två ledamöter sammanträder.

§ 9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är en person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är en person som inte sitter i styrelsen.

§ 11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 april varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska anses vara behörigt utlyst måste kallelse vara föreningens medlemmar tillhanda minst 14 dagar i förväg. Kallelse får ske per e-post.

Motioner som skall behandlas av årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast sista februari. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av två personer för justering av protokollet
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet
 • Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 • Motioner
 • Val av styrelse
 • Val av ordförande
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§ 12 Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar skriftligen begär detta, ska styrelsen inom 28 dagar kalla till extra årsmöte. För att vara behörigen utlyst ska föreningens medlemmar meddelas minst 14 dagar i förväg. På  extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person i styrelsen, som styrelsen utser, teckna föreningens firma i särskilt ärende eller under viss tid.

§ 14 Rösträtt

Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmötet. Varje medlem har en röst. Annan person som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 15 Stadgeändring

Dessa stadgar kan endast ändras av årsmötet. För att vara giltig måste ändringen antas med minst två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändringar ska ske måste innehållet i förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändiingen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsf01m (§ 1), syfte(§ 3), stadgeändring(§ 15) och upplösning(§ 16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie årsmöte.

§ 16 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå i kallelsen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar om möjligt gå till något vattenvårdsprojekt. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.