Lokalt åtgärdsunderlag

Uppsala kommun har inom projektet LIFE-IP Rich Waters tagit fram ett underlag till en Lokal åtgärdsplan för Hågaåns avrinningsområde.

Lokalt åtgärdsprogram för Hågaån_WRS191126_färdig_handling

Lokalt åtgärdsprogram för Hågaån_WRS191126_Bilaga 1

Projekt som initierats utifrån underlaget ovan presenteras löpande nedan:

Våtmark och fosfordamm i Läby träsk

Under 2020 har en förstudie och förprojektering av en våtmark och fosfordamm i Läby träsk genomförts. Projektplan Läby träsk

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av detta projekt.