Mälaren – en sjö för miljoner

Värdena knutna till Mälaren och dess tillrinnande vattendrag är avgörande för Mälarregionens utveckling. En säker dricksvattenförsörjning, livskraftiga bestånd av fisk samt miljöer som erbjuder rekreation och naturturism är exempel på värden som vi tillsammans behöver värna om.

I och med införandet av vattendirektivet har kommunerna fått ett utökat ansvar för vattnet. I all tillsyn och planering ska hänsyn till miljökvalitetsnormerna tas. Utmaningarna om en bättre vattenkvalitet och säkrare dricksvattenförsörjning ska mötas samtidigt som befolkningen växer kraftigt i regionen. Istället för att minska negativ påverkan riskerar vi därmed istället att öka den.

För att underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor initierade Mälarens vattenvårdsförbund det åtgärdsinriktade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER). Projektet, som riktade sig till kommuner i Mälarens avrinningsområde, startades 2013 med en första etapp som sträckte sig över två år. Den andra etappen pågick sedan mellan 2015-2021. Vid årsskiftet 2021/2022 avslutades MER i sin projektform, och övergick till att bli en del av den ordinarie verksamheten i Mälarens vattenvårdsförbund.

Läs artikel om Mälaren – en sjö för miljoner

Filmen beskriver kortfattat vad Mälaren – en sjö för miljoner handlade om: