Projektansökningar inom LOVA

Hur lyckas man med sitt vattenprojekt?

En hörnsten i projektet Mälaren – en sjö för miljoner handlar om att stimulera tillkomsten av projekt inom ramarna för LIFE IP Rich Waters. Finansiering är en stor del av projektutveckling och ett krav för att ta en idé till en fysisk åtgärd. För att genomföra en åtgärd finns ett flertal statliga medel att söka, till exempel kan man söka medel via den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och Landsbygdsprogrammet. Man kan även söka bidrag för lokala åtgärder för bättre vatten (LOVA), vilket är står i fokus på denna sida. Här samlar vi våra lärdomar om projektutveckling inom LOVA. Ni hittar också råd och exempel på projekt som har genomförts inom Mälarens avrinningsområde.

Om LOVA-bidraget

LOVA-bidrag ges för lokala åtgärder som syftar till en bättre havs- och vattenmiljö. Bidraget kan sökas av kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. Ansökan lämnas in och behandlas hos respektive länsstyrelse. Det är möjligt att söka LOVA-bidrag för åtgärder som rör övergödning, minskade miljögifter från fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt andra åtgärder i vatten för god ekologisk status eller god miljöstatus.

Mer information om LOVA-bidraget och ansökningsblanketter finns att hämta på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: LOVA – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Tips till sökande

Viktor Kärvinge arbetar som åtgärdssamordnare för Sagån inom Mälarens vattenvårdsförbund. Han har en lång bakgrund i att söka LOVA-bidrag och är väl insatt i ansökningsprocessen. Till andra som aspirerar att söka ett LOVA-bidrag vill Viktor ge följande tips:

Skapa möjlighet till flexibilitet och inkludera gärna fler åtgärder inom samma ansökan. Projektansökningar kan lätt bli väldigt specifika, vilket kan bli en nackdel vid projektets genomförande.

Projektidén behöver vara trovärdig och det är viktigt att presentera en tydlig idé. Det kan även vara en fördel att förankra projektet i en trovärdig organisation med erfarenhet av tidigare genomföranden.

Viktor vill även poängtera att den tid som krävs för förberedandet av en ansökan inte kan tillgodoräknas för LOVA-medel, och att utförandet av åtgärden sedan ofta medfinansieras av ideell tid. Av den anledningen är det viktigt att se till att man har förutsättningarna för att driva ett LOVA-projekt redan innan man börjar skriva en konkret ansökan.

Exempel

Här hittar ni sammanfattande exempel på LOVA-projekt från kommuner i Mälarens avrinningsområde. Åtgärderna representerar ett urval av goda exempel på projekt som genomförts med LOVA-stöd.

LOVA-projektProjektägareBidragsår
Åtgärder för bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområdeSagåns vattenråd2020-2021
Fritt fram i mälarmynnande vattendrag 2.0Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna)2020-2023
Åtgärder för att minska hästars påverkan på övergödning samt lokala fosforreducerande åtgärder på Lurbo ridklubbHågaåns vattenråd2021-2022
Lokala åtgärdsprogram i Strömmen och Lilla VärtanStockholms stads miljöförvaltning2021-2022

Även Havs- och vattenmyndigheten har en projektkatalog: Projekt för en bättre havs- och vattenmiljö

Andra vanliga bidrag att söka