Stoppa övergödning – genom att bromsa flöden

Här beskrivs de åtgärder med att bromsa flöden som vi hittills har gjort för att stoppa övergödningen.

Vid Hjulbäckens övre lopp har vi arbetat med en våtmark, ”Myran”, där vi har återskapat nästan 500 meter meandrande bäck och två hektar översvämningsytor. Syftet med dessa åtgärder är att skydda jordbruksmark genom att buffra vatten längre upp i landskapet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är atgarder-Sagan-Myran.jpg
Återmeandring av Myran.

I Solbo har vi grävt en mindre våtmark. Tack vare detta fick Varmsätrabäcken ett litet svämplan på en av många platser där bäcken är sänkt. Nu kan vattenståndet variera vilket på grund av våtmarkens storlek ger en begränsad flödesbromsande effekt, men för biologisk mångfald och kulturmiljön är värdet desto större nu när får återigen betar på översvämningsytorna och därför även är en del i näringens kretslopp.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Solbo.jpg
Solbo, Varmsätrabäcken

I centrala Sala har vi återskapat ett gammalt kvillområde (öar inom ett vattendrag) genom att pressa vattnet in i gamla fåror. Denna insats ger ett större svämplan och därför flödesutjämning, men den största vinsten kanske framförallt är fler intressanta strömmiljöer för fisk, fågel och insekter. Åtgärden startade som en rensning och lokal utrotning av den invasiva arten jättebalsamin.

Med hjälp av Hushållningssällskapet har vi gjort en omfattande kartering av kommunägd skogsmark. Den här karteringen har lett till en dikesplugg och kommer att leda till fler. Dikespluggen gör att en mosse återfår sin funktion som flödesutjämnare.

”En sådan dikesplugg kan vara en väldigt enkel åtgärd. Antingen manuellt genom att fiberduk och stock läggs som en plugg som bromsar vattnet. I vårt fall gjorde en grävmaskin pluggen till en kostnad på några tusenlappar då det var nära en tillfartsväg.”
Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är dikesplugg.png
Enkel dikesplugg skapar stor våtmark.

I Hjulbäckens övre biflöden ligger Dragkärret som dikades i mitten av 1800-talet med syfte att bli odlingsmark. På 1960-talet planterades gran på marken som nu har avverkats i förtid på grund av granbarkborre. Avverkningen gav oss en möjlighet att återskapa en våtmark om knappt fem hektar. Här är den flödesutjämnande kapaciteten stor. Den återskapade nivån anpassas till åkermarkens behov av avvattning uppströms och därför grävs några vattenspeglar i mossen för att det ändå ska finnas öppet vatten för vilt och sjöfågel, något som försvann när Dragkärret sänktes. Utloppet sker genom en naturliknande moräntröskel och nivån kan säkras genom en munk. Självklart anläggs utloppet med syfte att eventuell fisk ska kunna vandra fritt.

Dragkärret före avverkning.

Nedströms Dragkärret efter en fin slingrande skogsbäck, ansluter ett skogsdike som skär genom en liten åkerlapp på cirka 0,1 ha som inte har brukats på många årtionden. Det lilla avrinningsområdet gör att förhållandevis stora mängder lerig matjord ändå följer med ut i bäcken som annars är klar som dricksvatten på platsen. En liten fosfordamm anlades därför på platsen där diken går genom åkern. Nu ytavrinner inget skogsvatten över åkermarken utan avvattnar genom markprofilen ut till bäcken som nu även vid högre flöden är klar.

”Det här var en väldigt enkel åtgärd med stor effekt trots att andelen åkermark är mindre än ytan på många andra fosfordammar.”
Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare