Organisation

Sagåns vattenråd har sedan 2012 bedrivit ett ideellt arbete i området med åtgärder för bättre vattenkvalitet. Mälarens vattenvårdsförbund har med intresse följt det arbetet och sökte och tilldelades LEVA-medel från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 2018. Vårt projekt förlängdes hösten 2020 och kommer därför pågå till och med årsskiftet 2021/2022.

Åtgärdssamordnare Viktor Kärvinge

LEVA-samordnare Viktor Kärvinge är anställd av Länsstyrelsen i Västmanland och lånas ut till Mälarens vattenvårdsförbund. Viktor arbetar i sin tur genom Sagåns vattenråd för att genomföra åtgärder. Vattenrådet är en ideell organisation som genom sin sammansättning av främst icke offentliga aktörer inte lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). Därför kan åtgärder snabbt genomföras med ett så lokalt perspektiv som möjligt. När en möjlig åtgärd är identifierad kan en lämplig entreprenör med lokalkännedom och kort inställelsetid och färdväg ta sig an projektet. Åtgärderna faktureras vattenrådet som är mottagare för de olika medlen som söks.

I vissa fall står markägaren som utförare i andra fall står vattenrådet som utförare och står då för anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskydd med mera, om sådant anses nödvändigt. Fördelningen kan variera utifrån vem som kom med initiativet till projektet eller hur komplext det är.

Kontakt

Åtgärdssamordnare Viktor Kärvinge
Telefon: 010-224 93 88
E-post: viktor.karvinge@lansstyrelsen.se

Här är alla vi som jobbar inom Mälarens vattenvårdsförbund