Dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar

Ett seminarium om dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar – 29 januari 2019.

Vad säger lagstiftningen om dagvattenhantering? Hur fungerar det i praktiken på kommunerna? Vilka lagkrav och styrmedel finns och vilka behövs?

Vattenmyndigheten och Boverket presenterade sina perspektiv och gjorde en framtidsspaning. Några kommuner berättade även om hur de i praktiken hanterar dagvattenfrågan från översiktsplan och detaljplan till byggande och drift.  Dagen avslutades med en paneldiskussion.

Cirka 250 personer deltog från ett 40-tal kommuner, flera länsstyrelser och några andra organisationer.

Presentationer

Välkomna Elin Ångman, Mälaren – en sjö för miljoner
Introduktion – om juridiken kring dagvatten  Jonas Christensen, Ekolagen och Johanna Ersborg, Enetjärn Natur
Dagvatten i detaljplan Karl Evald och Beatrice Buskas, Boverket
Fallgropar i planbestämmelser Eidar Lindgren, KTH
Kommunens ansvar att tillhandahålla dagvattentjänster, Jonas Christensen, Ekolagen
Nu införs vattendirektivet fullt ut i svensk lag – vad kommer det att innebära?  Johanna Ersborg, Enetjärn Natur
Från plan till bygglov – hur säkerställer man att dagvattnet inte glöms bort? Andreas Jacobs, Täby kommun
Från planering till byggande och drift. Hur skapar vi funktionella system med lång livslängd? Rutiner och samverkan mellan olika aktörer. Tomas Blomqvist, Uppsala kommun och Irina Persson, Uppsala Vatten och Avfall
Vad har hänt med förslagen från regeringsuppdraget om dagvatten?  Maja Granath och Jonas Andersson, WRS
Hur kan man styra med strategi och riktlinjer? Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall
Paneldiskussion