Vatten i samhällsplaneringen

En seminariedag om miljökvalitetsnormer den 19 oktober 2016 i Västerås.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är styrande för all kommunal planering. Målsättningen med dagen var att sprida kunskap och verktyg att bättre hantera vattenfrågorna i översikts- och detaljplanering.

Följande togs upp:

  • MKN i samhällsplaneringen – Vad säger juridiken och hur kan vattenfrågorna hanteras i planprocesserna?
  • Hur kommer nya EU-domar påverka rättsläget?
  • Exempel på kartstöd som hjälper handläggare ta med vattenfrågorna i den fysiska planeringen
  • Kompensationsåtgärder – är det tillämpligt för vattenfrågor vid exploatering och nybyggnation?
  • Vad bör en dagvattenutredning innehålla?

Under dagen presenterades även exempel på hur kommuner och länsstyrelser hanterar MKN för vatten.

Ta del av dokumentationen från dagen här

Program
David Liderfelt, MVVF – Mälaren en sjö för miljoner & LIFE IP
Mats Wallin, Vattenmyndigheten NÖVD – Nytt från Vattenmyndigheten
Susann Sass-Jonsson, Länsstyrelsen Stockholm – MKN och fysisk planering
Barbro Sollén Wilcox, Västerås stad & Lena Höglund, Mälarenergi – Vatten i planarbetet
Juha Salonsaari, Stockholms stad – Stora utmaningar kräver kreativa lösningar
Annika Israelsson, Länsstyrelsen Uppsala – Hur nya EU-domar kommer att styra planeringen
Anna Olsson, Kävlingeåns vattenråd – Vattenatlas
Karolina Ardensjö Lundén, Utredningen för ekologisk kompensation – Kompensationsåtgärder
Sammanställning av diskussioner
Sammanställning av Post it-lappar
Sammandrag av dagen