Nätverk för samverkan

För att skapa möjligheter till samverkan jobbar vi i Mälarens vattenvårdsförbund med olika typer av nätverk.

Nätverk för tjänstepersoner

Detta är ett nätverk för våra 26 medlemskommuner som riktar sig till kommunala tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor. Målgruppen är de tjänstepersoner som arbetar som vattenstrateg eller motsvarande, det kan vara exempelvis miljöstrateg, kommunekolog eller vattensamordnare. Syftet med nätverket är att få till ett utbyte av erfarenheter. I nätverket finns små och stora kommuner som har kommit olika långt i vattenarbetet. Vissa av tjänstepersonerna har vattenfrågorna som en liten del av tjänsten och kan ha extra stor hjälp av att ha ett utbyte med andra kommuner kring dessa frågor. I nätverket delas erfarenheter och konkreta kunskaper och verktyg och vi försöker hitta gemensamma utmaningar där samverkan ger bättre resultat.

Kontaktperson: Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund

Nätverk för vattenpolitiker

Gruppen av vattenpolitiker ska fungera som ett stödjande nätverk där politikerna kan ställa frågor om vatten på olika sätt, både expertkunskap och om hur man driver vattenfrågor politiskt. För samtliga kommuner inom MVVF kommer vattenpolitiker att utses.

Se vilka som är vattenpolitiker i våra medlemskommuner

Kontaktperson: Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund

Nätverk för vattenproducenter kring Mälaren

Vi har utvecklat ett närmare samarbete med vattenproducenterna kring frågor om Mälaren i samband med riskanalysen för Mälaren. Syftet med nätverket är ett samarbete kring Mälaren som dricksvattentäkt med målet att trygga dricksvattenförsörjningen från Mälaren.

Kontaktperson: Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

Samarbete med vattenorganisationer och nätverk för åtgärdssamordnare

Vi har som målsättning att ingå i samtliga övriga vattenvårdsförbund och vattenråd i Mälarens avrinningsområde. Vi fortsätter att utveckla samarbete med övriga vattenvårdsförbund och vattenråd för tillrinnande vattendrag till Mälaren, bland annat genom åtgärdssamordningen i vårt pilotområde för LEVA och skapandet av ett nätverk för samtliga åtgärdssamordnare runt Mälaren.

Kontaktperson: Joakim Prabert, Mälarens vattenvårdsförbund

Uppströmsarbete mot PFAS

Vårt nätverk kring PFAS/PFOS har fokus på kartläggning och källspårning av förekomsterna i Mälarens avrinningsområde och på åtgärder för att minska utsläpp och spridning. Dessa föroreningar har upptäckts vara mer spridda än man först trott och riskerar att äventyra möjligheten att använda Mälaren som dricksvattentäkt.

Alla medlemmar i förbundet bjuds in att delta i nätverket, men fokus ligger på kommunerna, länsstyrelserna och vattenverken. Vi vill även koppla in universiteten till nätverket.

Kontaktperson: Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

Vi som jobbar i nätverket delar dokument på en samarbetsyta

Nätverk om båtbottenfärger

Tillsammans med Stockholms stad driver vi ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap om båtbottenfärger. Nätverket ska fungera som en plattform för kommunerna runt Mälaren och deras gemensamma arbete och bidra till samsyn kring frågor som rör giftig båtbottenfärg. Nätverket drivs inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Kontaktperson: Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

Samverkan om fria vandringsvägar för fisk

Tillsammans med LIFE IP Rich Waters påbörjade vi hösten 2022 en större satsning på samverkan kring fria vandringsvägar för fisk. Målet är att skapa ett nätverk mellan kommuner, länsstyrelser och organisationer med fokus på frågor om konnektivitet.

Kontaktperson: Jonas Berglind, LIFE IP Rich Waters

Nätverk för projektutveckling

Inom ramen för LIFE IP Rich Waters driver vi ett nätverk med fokus på projektutveckling med fokus på vatten. Vi arrangerar informella möten för diskussioner och kontaktskapande, men också webinarier där vi fokuserar på olika utlysningar och där vi diskuterar extern finansiering. Vi har bland annat haft en träff om LONA-bidraget och om vad som händer efter att man fått projektpengar. Alla som är intresserade av att veta mer om projektmedel, hålla sig uppdaterade om utlysningar och leta projektparters är välkomna att delta.

Kontaktperson: Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund