Mälarregionens långsiktiga vattenförsörjning

Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning

Seminarium på Garnisonens konferens i Stockholm den 31 maj 2016
Fokus under dagen var Mälarregionens dricksvattenförsörjning. Målet var att ge kommuner och andra aktörer en kunskapsuppdatering till stöd i arbetet med dricksvattenplaneringen. Följande frågor diskuterades:

  • Vad som händer på nationell och regional nivå?
  • Vilka ä de stora hoten mot våt dricksvatten?
  • Vilka åtgärder är prioriterade på kort och låg sikt?
  • Hur ska kommunerna planera för att säkra dricksvattenförsörjningen?

Dessutom redovisades exempel med kommunala och lokala erfarenheter.

Ta del av dokumentationer från dagen här.

Program
Mats Johansson, Ecoloop – Moderatorns bilder
David Liderfelt, MVVF – På gång i MER
Folke K larsson, Huvudsekreterare i Dricksvattenutredningen – Resultat från dricksvattenutredningen
Malin Pettersson, Vattenmyndigheten NÖVD – Vattenförvaltning och dricksvattenförsörjning
Gisela Holm, Svenskt Vatten – Utmaningar för kommunernas dricksvattenförsörjning
Ida Bodlund, Stockholm Vatten – Hydrodynamisk modell för Mälaren
Göran Åström, Miljödirektör Länsstyrelsen Stockholm – Vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Mikaela Gönczi, Centrum för kemisk bekämpning SLU – Macro DB, hjälpverktyg i tillståndsprövning
Mika Silvikko, Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund – MACRO-DB4 som hjälpmedel
Karl Lilja, Naturvårdsverket – PFAS resultat från nationell screening
Karin Wiberg, SLU – SafeDrink