Stort intresse för utbildningsdag för politiker

För att inspirera kommunpolitiker kring vattenfrågan bjöd Mälarens vattenvårdförbund och LIFE IP Rich Waters in till en utbildningsdag för politiker den 23 mars. – Intresset var stort och totalt var det ett femtiotal politiker från 25 kommuner som deltog. De som var med visade på ett stort engagemang och vi fick många frågor om allt från…

Läs mer

Nu är nätverket för tjänstepersoner på våra medlemskommuner igång

I februari startade vi i Mälarens vattenvårdsförbund ett nätverk för våra 26 medlemskommuner som riktar sig till kommunala tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor. Målgruppen är de tjänstepersoner som arbetar som vattenstrateg eller motsvarande, det kan vara exempelvis miljöstrateg, kommunekolog eller vattensamordnare. Syftet med nätverket är att få till ett utbyte av erfarenheter. I nätverket finns…

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbund firar 25 år!

Den 13 mars 1998 bildades Mälarens vattenvårdsförbund. Ursprunget hette Kommittén för Mälarens Vattenvård (Mälarkommittén) och bildades 1959. Det var från början ett samarbete mellan berörda länsstyrelser i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro och från 1975 var också Stockholms stad med. Då var uppgiften bland annat att samordna och förbättra övervakningen av Mälarens vattenkvalitet och…

Läs mer

Välkommen på informationsmöte om åtgärder för bättre vatten i Svartåns avrinningsområde!

Sedimentationsdammar, viltvatten, våtmarker och tvåstegsdiken är alla åtgärder som bidrar till minskat näringsläckage, flödesdämpning och den biologiska mångfalden. Den 21 mars bjuder Svartåns vattenråd, Västerås stad, WRS och Skultuna-Haraker-Romfartuna LRF-avdelning in till informationsmöte i Skultunagården. Du som är lantbrukare, markägare eller allmänt intresserad av vatten inom Svartåns avrinningsområde mellan Skultuna och Västerås – varmt välkommen…

Läs mer

Tips! Nu finns digitala åtgärdsunderlag för vatten

Vattenmyndigheterna presenterar nu digitala underlag som ska underlätta för dig som är handläggare på kommun eller länsstyrelse att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. Underlagen består av tio så kallade Story Maps. Underlagen vänder sig främst till dig som arbetar med åtgärdsgenomförande på myndighet, länsstyrelse eller kommun. Du kan till exempel vara VA-planerare, översiktsplanerare, miljöchef/inspektör, vattenstrateg, vattenverksamhetshandläggare,…

Läs mer

En snö- och istäckt sjö med blå himmel.

Nu erbjuder vi utbildning för dig som kommunpolitiker!

Vatten berör alla delar av kommunens arbete, från hur vi tar hand om större regnmängder och säkrar våra bostadsområden i ett förändrat klimat till hur vi uppfyller miljökraven för sjöar, vattendrag och kustområden. Vill du veta mer om denna avgörande framtidsfråga och vad du som politiker kan göra? Då ska du anmäla dig till vår…

Läs mer

Tips: SLU-konferens med fokus på forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation

Den 9 mars arrangerar SLU en konferens där de presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. – Mälarens vattenvårdsförbund och den åtgärdssamordning som bedrivs inom förbundet är med i forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. En av punkterna på konferensens dagordning är ”Vattenförvaltning och samverkan: Hur ser åtgärdssamordnares…

Läs mer

Högt vattenstånd och höga flöden i Mälaren

Den senaste tidens snö- och regnväder har orsakat att vattnet i Mälaren stiger. Här är en samlad lägesbild från Stockholms hamnar, Stockholms stad, Projekt Slussen, SMHI och Länsstyrelsen Stockholm. Just nu stiger vattnet i Mälaren med cirka 25 mm/dygn. Nivån för att öppna Hammarby sluss nåddes den 12 januari och då öppnades slussen. I dagsläget…

Läs mer

En person hukar under ett paraply när regnet vräker ned.

Var med i vår workshopserie om klimat och vatten!

Är det här du? □ Jag jobbar med ett framtidsorienterat samhällsbyggnadsprojekt som kräver förvaltningsövergripande samarbete. □ Projektet/uppdraget påverkas av de förändrade förutsättningar och utmaningar som framtidens klimat innebär. □ Jag och mina kollegor skulle vara hjälpta av att få processvägledning för att jobba systematiskt med projektet/uppdraget. Svarar du ja på dessa frågor? Då ska du…

Läs mer