Sagåns vattenråd

Sagåns vattenråd (org.nr 802468-6134) bildades 2012. Vattenrådet ska i samverkan med intressenter i avrinningsområdet verka för ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten och att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås. Vattenrådet ska medverka i planerings- och samrådsprocesser som kan påverka vattenmiljön i Sagån samt sträva efter att öka kunskapen om Sagåns vattenmiljöer.

Sagåns avrinningsområde börjar norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och stäcker sig över Enköping, Heby, Sala och Västerås kommuner. Inom området finns 15 sjöar och 356 km vattendrag.


Se en film om vårt arbete!

Under 2019 och 2020 genomförde Sagåns vattenråd LONA-projektet ”Bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområde”. Som ett led i projektet har en film gjorts för att visa på resultaten. Filmen genomfördes i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund och visar att man kan komma långt i vattenvårdsarbetet genom att arbeta med lokala krafter. Filmen är bara några minuter lång, hoppas att ni blir inspirerade!


Följ oss på Facebook!


Kontakta oss!

Sagåns vattenråd c/o Sala kommun att;
Tekniska kontoret
Rådhusgatan 4b
733 25 Sala

Sekreterare Linnea Landfors
e-post: linnea.landfors@sala.se
telefon: 070 – 16 18 107

Ordförande Tomas Svensson
e-post: stsvensson62@gmail.com
telefon 070-511 44 26

Kassör Sture Johansson
e-post: sture.johansson@sala.se