Sagåns vattenråd

Sagåns vattenråd (org.nr 802468-6134) bildades 2012. Vattenrådet ska i samverkan med intressenter i avrinningsområdet verka för ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten och att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås. Vattenrådet ska medverka i planerings- och samrådsprocesser som kan påverka vattenmiljön i Sagån samt sträva efter att öka kunskapen om Sagåns vattenmiljöer.

Sagåns avrinningsområde börjar norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och stäcker sig över Enköping, Heby, Sala och Västerås kommuner. Inom området finns 15 sjöar och 356 km vattendrag.


Lyckat deltagande på Salamässan

Vi i Sagåns vattenråd kan konstatera att vårt deltagande på Salamässen blev lyckat. Vårt tält var välbesökt och vi fick berätta för många personer om vattenvården och framför allt visionen för Lillån.

Nu är den första etappen vid Hyttgatan genomförd vilket är en del i vårt arbete med att skapa fria vandringsvägar för fisk i Lillån, från Sagån upp till Långforsen. Flera besökare konstaterade att det blev väldigt fint.

Åtgärden vid Hyttgatedammen har gjort att vi fick massor med fisk vid Aguéliplatsen vid det årliga elprovfisket som skedde samtidigt som mässan. Där fick vi också upp arterna sandkrypare och lake som vi tidigare inte har fått där.

Vi fick uppvaktning av några som ville att vi ska vara med och diskutera ett stort våtmarksprojekt i ett biflöde till Sagån. Otroligt kul!

Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo invigde Lillåns nya form. Stort tack till dig för dina uppmuntrande ord om värdet av samverkan och vattenvård!


Se en film om vårt arbete!

Under 2019 och 2020 genomförde Sagåns vattenråd LONA-projektet ”Bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområde”. Som ett led i projektet har en film gjorts för att visa på resultaten. Filmen genomfördes i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund och visar att man kan komma långt i vattenvårdsarbetet genom att arbeta med lokala krafter. Filmen är bara några minuter lång, hoppas att ni blir inspirerade!


Följ oss på Facebook!


Kontakta oss!

Sagåns vattenråd c/o Sala kommun att;
Tekniska kontoret
Rådhusgatan 4b
733 25 Sala

Sekreterare Linn Hemlin
e-post: linn.hemlin@hotmail.com
telefon: 072 – 200 53 20

Ordförande Tomas Svensson
e-post: stsvensson62@gmail.com
telefon 070-511 44 26

Kassör Sture Johansson
e-post: sture.johansson@sala.se