Stadgar

Stadgarna för Sagåns vattenråd antogs 29 mars 2012

§ 1 Ändamål och verksamhet

 • Sagåns vattenråd ska i samverkan med berörda intressenter:
 • vara ett kontaktorgan för vattenfrågor i Sagåns avrinningsområde,
 • verka för ett hållbart nyttjande av Sagåns vatten,
 • verka för att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås,
 • verka för en ökad kunskap om vattenmiljöerna i Sagåns avrinningsområde och olika verksamheters påverkan på dessa,
 • medverka i planeringsprocesser och samrådsprocesser som kan påverka Sagåns vattenmiljöer,
 • verka för en samordnad recipientkontroll och
 • främja en hållbar utveckling av olika verksamheter i Sagåns avrinningsområde.

§ 2 Verksamhetsår

Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 3 Medlemskap

Den som har intresse av vattenfrågor i Sagån ges möjligheten att bli medlem. Ansökan om medlemskap ställs till vattenrådets styrelse, som beslutar om inträde.

Medlemsavgiften fastslås av årsstämman.

Styrelsen beslutar om utträde ur vattenrådet efter en skriftlig anmälan från den som önskar gå ur rådet. Utträdet sker i och med årsstämman.

Om en medlem inte fullgör sina skyldigheter mot vattenrådet kan årsstämman på förslag av styrelsen besluta om att utesluta medlemmen.

En medlem är skyldig att betala medlemsavgift. En medlem är också skyldig att inte motverka ändamålet med vattenrådet.

§ 4 Rösträtt

Varje medlem har en röst. För att ha rösträtt krävs att medlemsavgiften har erlagts

§ 5 Organisation

Vattenrådet är en ideell förening och består av årsstämma, styrelse och valberedning. Vid behov kan geografiskt eller tematiskt avgränsade arbetsgrupper utses.

§ 6 Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls före mars månads utgång. Styrelsen kallar till årsstämman. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor i förväg. Föredragningslista och övriga dokument ska biläggas kallelsen. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare.
 3. Fastställande av röstlängd vid stämman.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av inkomna motioner och skrivelser.
 11. Fastställande av eventuella arvoden och resersättningar.
 12. Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma och, vid behov, långtidsprogram.
 13. Val av antal ledamöter.
 14. Val av ordförande för ett år.
 15. Val av ordinarie ledamöter och ersättare.
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa för ett år.
 17. Val av valberedning, jämte en sammankallande.
 18. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 19. Fastställande av budget för nästkommande år.
 20. Övriga ärenden.

Extra stämma ska hållas efter beslut av styrelsen eller efter framställning från revisorerna eller minst en femtedel av antalet medlemmar.

Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 5-9 ordinarie ledamöter och 4-9 ersättare. Styrelsen bör ha en för vattenrådet representativ fördelning mellan areella näringar, kommuner, ideella föreningar och övrigt näringsliv.

Styrelsens ledamöter väljs på två år. Hälften väljs vartannat år.

Ordförande väljs på ett år.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Ersättare har närvarorätt.

Styrelsen kan adjungera expert eller nyckelperson.

Styrelsen sammanträder vid behov. Kallelse ska ske minst tio dagar före sammanträde.

Styrelsen kan vid behov utse arbetsgrupper.

Om en styrelseledamot frånträder uppdraget före mandattidens utgång ska fyllnadsval ske.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande.

Sagåns vattenråd bör sträva efter en jämn ålders- och könsfördelning samt beakta en mångfald vad gäller etnisk bakgrund.

§ 8 Firmateckning

Styrelsen utser rådets firmatecknare.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning och rådets räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte två ersättare utses på ordinarie årsstämma. Revisorerna ska avge sin berättelse, vari ansvarsfrihet ska till- och eller avstyrkas, senast fyra veckor före ordinarie årsstämma. Revisorerna väljs på ett år.

§ 10 Valberedning

Valberedningen väljs på årsstämma och ska bestå av tre representanter, en från kommunerna, en från de areella näringarna och en från övriga medlemmar. En representant i valberedningen ska vara sammankallande. Valberedningen väljs på ett år.

§ 11 Motioner

Medlem kan få ärende eller motion behandlat på ordinarie årsstämma. Även intressenter som inte är medlemmar har rätt att lägga förslag till ordinarie årsstämma. Skriftligt förslag ska med motivering ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsstämma.

§ 12 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas på två stämmor. På årsstämma ska minst två tredjedelar av de röstande bifalla stadgeändringen och på efterföljande extrastämma ska förslaget bifallas med enkel majoritet. Stadgeändringsförslaget ska bifogas kallelse till stämma. Till extrastämma ska kallelse ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämmodag.

§ 13 Upplösning

Beslut om Vattenrådets upphörande ska fattas på två stämmor. På årsstämma ska minst två tredjedelar av de röstande bifalla förslaget och på efterföljande extrastämma ska förslaget bifallas med enkel majoritet. Till extrastämma ska kallelse ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämmodag. Vid upplösning av vattenrådet ska tillgångarna fördelas mellan medlemmarna.