Örsundaåns vattenråd

På gång

Den 14 juni 2023 arrangerade vi, tillsammans med Heby och Enköpings kommuner en vattenkonferens i Heby. Inbjudna var markägare, allmänhet, företag, föreningar, förtroendevalda, kommuner och myndigheter och tillsammans diskuterade vi framtidens vattenhantering. Deltagarna fick också chansen att lära sig mer om vattenresurserna och utmaningarna i Örsundaåns avrinningsområde.

Ta del av presentationerna från vattenkonferensen


Om Örsundaån och dess avrinningsområde

Örsundaåns avrinningsområde (734 km2) sträcker sig över kommunerna Enköping, Uppsala och Heby. Avrinningsområdets övre delar domineras av skogsmark medan de södra delarna främst består av jordbruksmark. Örsundaåns källflöde finns i trakterna kring Heby, där de stora sammanhängande sjöarna Vansjön och Nordsjön utgör en viktig vattenreservoar för systemet.

Örsundaån är en å med stora kultur- och naturvärden och har på många sätt bevarat sin naturliga karaktär trots det intensiva jordbruket runt ån. Ån slingrar sig bitvis i ett naturligt, meandrande lopp och långa sträckor är kantat av vegetation, vilket ger förutsättningar för Mälarvandrande fisk att leka (exempelvis den rödlistade arten Asp). En del av ån har även skydd i form av naturreservat och är Natura 2000-område. I Örsundaåns avrinningsområde finns 16 ytvattenförekomster, varav tre sjöar. Den viktigaste grundvattenformationen i Örsundaåns avrinningsområde är Enköpingsåsen, en av de stora isälvsavlagringarna i Mellansverige.

I Örsundaåns avrinningsområde finns 16 ytvattenförekomster, tre av dessa är sjöar och 13 är vattendrag.

Om Örsundaåns vattenråd

Örsundaåns vattenråd bildades hösten 2020. Vattenrådet ska i samverkan med de areella näringarna (brukare och ägare), markavvattningsföretag och övriga, vilka är beroende av eller engagerade i förbättrad vattenkvalitet, verka för ett långsiktigt hållbart nyttjande av vattenmiljöerna här så att målet om god ekologisk och kemisk samt kvantitativ status kan uppnås i vattenmiljöerna inom avrinningsområdet. Vattenrådet ska arbeta utifrån avrinningsområdesperspektiv, verka för att mer kunskap om vattenmiljöerna i området kommer fram, sprida kunskapen inom avrinningsområdet och stötta genomförandet av åtgärder som ska förbättra vattenmiljön.  

Organisationsnummer: 802533-1151


Kontakta oss!

Ordförande
Johan Benzelstierna von Engström
johan@refvelsta.se
073-330 69 08

Sekreterare
Johan Axnér
e-post: johan.axner@enköping.se
telefon: 0171-62 70 77

Vattenrådgivare
Cassandra Telldahl Bjelkelöv cassandra.telldahl.bjelkelov@enkoping.se
070-162 57 22