Publikationer

Här hittar du alla de publikationer som vi tar fram.  Du hittar bland annat handlingar från våra styrelsemöten, vår verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och de rapporter som vi – ofta i samarbete med andra – tagit fram.

Broschyr Båtbottenfärg 2024 (Print), 11 MB

I broschyren "Schysst båtliv! Båtskrov som inte skadar" har vi samlat tips om hur man kan skydda våra vatten utan att kompromissa med sin båts prestanda och bränsleförbrukning. Den är framtagen i samarbete med kommunerna runt Mälaren, i vårt nätverk om båtbottenfärger, och är riktad till båtägare, båtklubbar, fritidsbåtshamnar och varvsföreningar.
Publicerat i kategorin Övrigt den 12 jun 2024

Förekomst Av Organiska Miljöföroreningar I Svenska Ytvatten 210201, 3 MB

Klicka på länken ovan för att ladda hem rapporten i PDF-format. En omfattande studie av läkemedelsrester och andra organiska miljöföroreningar i Vänern, Vättern och Mälaren med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Totalt ingår över hundra olika ämnen, så kallade organiska miljöföroreningar, i undersökningen – ett 70-tal av dessa klassificeras som läkemedel.

200918 Mvvf Visionsmöte 20200918 Inkl Menti, 13 MB

Presentation vid möte om vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 i Stockholm/Skype den 18 september 2020. Innehåller bakgrund om Mälaren, information om Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren - en sjö för miljoner och övriga projekt, samt information om visionen. Här redovisas också svar på de Mentimeterfrågor som ställdes under presentationen.

Fakta 2019-13 Storskarv I Mälaren 2004-2019, 430 KB

I faktabladet presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2019 utifrån inventeringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund.
Publicerat i kategorin Övrigt den 03 okt 2019

Mikroplaster I Vänern, Vättern, Mälaren Och Hjälmaren 2017. Rapport Mvvf 2019, 2 MB

I denna rapport presenteras resultaten av förekomsten av mikroplaster (mindre än 5 mm) i Sveriges fyra största insjöar från provtagningar utförda under maj/juni 2017. Denna rapport innefattar även resultaten från en provtaging som Örebro universitet utförde i Vättern 2015 och vars preliminära resultat tidigare presenterats. Provtagninge utfördes med en punp som sorterade in partiklarna i fraktionerna > 300 µm och 50-300 µm och prover togs vid ytan och även på djupet av vissa lokaler. Analsy av mikroplaster gjordes genom visulle bedömning av form, färg och textur med ljusmikroskop, och ett slumpartat urval av partiklar >300 µm analyserades med infraröd spektroskopi (FTIR). Fibrer är inte inkluderade i antalet mikroplaster som redovisas här, då mängden och typen av organiskt material på provtagningsfiltren påverkar hur mycket fibrer som fastnar i provtagningen.

Rapport Inventering Av Fågelskär I Mälaren 2018, 3 MB

Mälarens samtliga fågelskär har inventerats under perioden 20 maj–31 maj 2018. Detta är den tolfte upplagan av denna inventering. Tidigare inventeringar har ägt rum årligen 2005–2014 samt 2016. Den genomförs sedan 2014 vartannat år. Med fågelskär avses öar eller skär med kolonihäckande måsar eller tärnor. Under inventeringen har 384 holmar och skär tillhörande 258 lokaler inventerats. Resultaten från inventeringen redovisas här.

Rapport Sedimentprovtagning Miljögifter Mälaren 2017 Med Bilagor, 5 MB

Metaller och organiska föroreningar i sediment från Mälaren. WSP 2018-11-30. Resultatredovisning från sedimentundersökning som gjordes i Mälaren med avseende på miljögifter av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län. Sedimentprover togs på 42 platser över hela Mälaren. Resultaten visar på att halterna av miljögifter generellt har minskat i Mälarens ytsediment, med vissa undantag. När det gäller TBT är det fortfarande alltför höga halter på nästan alla provplatser i Mälaren.

Malaren 2017, 8 MB

Resultatrapport från Mälarövervakningen 2017. Prover analyserade med data från fysikalisk-kemiska analyser av vatten, växtplankton, djurplankton och bottenfauna. Totalt 32 provplatser, men alla prover är inte tagna på samtliga platser.

Malaren 2017, 8 MB

Resultatrapport från Mälarövervakningen 2017. Prover analyserade med data från fysikalisk-kemiska analyser av vatten, växtplankton, djurplankton och bottenfauna. Totalt 32 provplatser, men alla prover är inte tagna på samtliga platser.