Verksamhet

Mälarens vattenvårdsförbund gör utredningar och bedriver nationell miljöövervakning i Mälaren, men vill också sprida information och uppmuntra till att genomföra åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Mälaren.

Varje år tas en verksamhetsplan fram, där förbundets samtliga aktiviteter under det aktuella året beskrivs. Verksamhetsplanen fastställs vid årsstämman.

Den miljöövervakningsverksamhet som Mälarens vattenvårdsförbund bedriver finns beskriven under miljöövervakning. Med miljöövervakning menas sådana undersökningar som är återkommande och syftar till att se trender i miljön.

Några av förbundets övriga pågående projekt beskrivs närmare under projekt.