Åtgärder för bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområde

Genomförd återmeandring av Myran i Sagåns avrinningsområde.

Bakgrund

Sagån har stora utmaningar med övergödning och brist på platser där vattenflöden kan fördröjas. Utöver problem med övergödning påverkas Sagån även av miljögifter, vandringshinder för fisk och förlust av biotoper. För att åtgärda detta drivs ett LEVA-projekt (Lokalt Engagemang för Vattenåtgärder) av Mälarens Vattenvårdsförbund i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt och Sagåns vattenråd. Projektet syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren genom arbete inom dess avrinningsområde, med fokus på Sagåns avrinningsområde.

För att vidareutveckla verksamheten och gynna LEVA-projektet ansökte Sagåns vattenråd om LOVA-bidrag år 2019, vilket beskrivs här. Projektet beviljades 1 800 000 kronor under perioden 2020–2021.

Syfte

LOVA-projektet syftar huvudsakligen till att minska fosfor- och kväveläckage från jordbruksmark till Mälaren, men även till att genomföra andra vattenkvalitetsförbättrande åtgärder.

Förslagna åtgärder och förväntat resultat

I ansökan angavs åtgärder som kan genomföras för att minska näringsbelastningen, som exempel nämndes våtmarker, tvåstegsdiken och anpassade skyddszoner. Även andra åtgärder som förbättrar ekologisk status inkluderades, så som skapande av fria vandringsvägar för fisk. Många föreslagna åtgärder gav även utrymme för synergieffekter och multifunktionalitet.

Projektet beviljades medel och förväntas leda till att ett antal kostnadseffektiva åtgärder genomförs för att minska näringsbelastning i vattendragen, samt att åtgärder för god ekologisk status genomförs. Projektet ska också leda till att miljötänk och åtgärdstänk sprids inom länet.

Organisation och finansiering

Detta LOVA-projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Västmanlands län. 20% av projektets kostnader finansieras dessutom av Sagåns vattenråd, Sala sparbank och Mälarens vattenvårdsförbund.

Reflektioner från ansökan

Vilka styrkor har projektet?

  • Projektet ger utrymme för alternativa åtgärder och är förankrat med organisationer med erfarenhet av att söka LOVA-medel.
    • LOVA-projektet är konstruerat med bred och öppen utformning för att gynna vattensamordnarprojektet LEVA.
  • Erfaren projektledare med lokal kännedom.
    • LEVA-samordnaren är finansierad av Havs- och Vattenmyndigheten särskilt för att verka i Sagåns avrinningsområde och driva fram åtgärdsarbetet där. Projektledaren har dessutom ett genomgående klimattänkt i projektet där man samarbetar med Länsstyrelsens miljöavdelnings klimatfunktion.
  • Projektets åtgärder är multifunktionella.
    • De åtgärder som sätts in för att motverka övergödning kommer om möjligt att fylla fler syften, och leda till ökad biologisk mångfald, minskad klimatförändring, översvämningsbegräsning, skogsbrandsbegränsning, rekreation, estetik, kulturmiljövård och ökad produktion på åkermark.

Kontakt

Viktor Kärvinge, Mälarens vattenvårdsförbund

ÅtgärdstypBidragsperiodPlatsProjektägare
Övergödning och andra vattenkvalitetsförbättrande åtgärder2020-2021Sagåns avrinningsområdeSagåns vattenråd

Vill du ta del av ansökningshandlingarna? Mejla då vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner: Linda Röjning.