Vattenvårdande åtgärder

En rad åtgärder har vidtagits för att förbättra Mälarens vatten och säkerställa att vi kan nyttja det även i framtiden. Avloppsvatten renas innan det släpps ut, enskilda avlopp har börjat åtgärdas för en bättre rening, båtar får inte längre tömma sitt avfall i sjön, jordbruket ser över sina metoder för hur de brukar marken, fiskvägar har börjat byggas, främmande arter bekämpas och tillförseln av miljögifter ses över. Vi har inte på något vis nått i mål med dessa åtgärder men genom att fortsätta arbeta med dem gör vi det möjligt för Mälaren att fortsätta förse oss med allt det som vi använder den till.