Ombyggnation av Slussen

I samband med ombyggnationen av Slussen fick SMHI 2007 i uppdrag av Stockholm Stad att se över och föreslå en ny regleringsstrategi för Mälaren. Syftet var att öka tappningskapaciteten och därigenom möta det översvämningshot som finns kring Mälaren. Den nya regleringen ska eftersträva att hindra översvämningar, hålla nere de höga nivåerna, hålla uppe de låga nivåerna och förhindra saltvatteninträngning. Dessutom önskas en viss återgång till säsongsvariationer i vattennivån för att gynna strandnära miljöer. Den ökade tappningskapaciteten ska öka möjligheten att hålla nere de höga nivåerna som kan uppstå vid höga tillrinningar, som år 2000.

Slussen (Horn 2014)

Under framtagande av förslag har en mängd intressen behövt vägas in. Bland de viktigaste räknas dricksvattenförsörjningen, sjöfart, naturvård, fiske och jordbruk. Jordbruket har kommit med invändningar mot den delvisa återgången till säsongsvariationer i vattenståndet eftersom det innebär att jordbruksmark och betesmark inte kommer att kunna nyttjas lika tidigt på våren.