Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på en markyta. Vanligtvis menas vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Majoriteten av dagvattnet är regn och smältvatten från snö och is. Till dagvatten räknas också tvättvatten från bilar som tvättas på en gata eller en uppfart.

Dagvatten renas vanligtvis inte utan leds för det mesta obehandlat tillbaka till naturen. Undersökningar har visat att dagvattnet normalt sett innehåller en blandning av fosfor, kväve, tungmetaller och andra miljögifter, vilka alla är problematiska när de släpps ut i våra vattendrag.

Dagvatten
Dagvatten

Varför är dagvatten viktigt?
Sedan människor började bygga hus och vägar har dagvatten varit en viktig fråga. Vatten på fel ställe blir snabbt ett problem. Vatten kan rinna in i hus och källare eller rinna ner i husgrunder och orsaka mögel och sättningar. Vintertid kan vatten som ansamlas i vattenpölar frysa och bilda farliga isfläckar som människor kan halka på.

På ytor som inte har hårdgjorts av någon människa, som i en skog eller på en äng, rinner det mesta av regnvattnet ner i marken. Bara vid stora regnmängder samlas det på markytan. En del av det vattnet tar växterna upp. En del blir i stället till grundvatten och en del rinner genom marken till sjöar och vattendrag. När vi människor bygger hus, vägar och stora parkeringar av asfalt bildas en barriär som gör att regnet inte längre kan rinna ner i marken och vattnet behöver tas om hand på annat sätt. Ju mer hårdgjorda ytor vi skapar, alltså ju fler hus och vägar vi bygger, desto mer dagvatten måste vi att ta hand om.

Hur mycket dagvatten blir det?
På ett år regnar det i genomsnitt mellan 500 och 1000 millimeter, med lokala variationer. Snö är omräknat och inkluderat i den beräkningen. En del av regnet avdunstar från marken och blir till vattenånga i luften. Resterande vatten blir dagvatten. En vanlig villa kan räknas vara ungefär 100 km2 (12*8 m), om den ligger kring Mälaren där det regnar (och snöar) kring 600 millimeter per år på hustaken. Det innebär en årlig regnmängd på 60 000 liter vatten på taket. Det motsvarar 60 kubikmeter vatten. I en stad där en stor del av marken är hårdgjord blir mängderna oerhört stora.

Vart tar dagvattnet vägen?
I många städer finns ett ledningssystem i marken som transporterar bort dagvatten. I vägar finns brunnar med galler där en del dagvatten leds ner. Stuprör på hus leder också vattnet ner till en dagvattenledning. Ibland finns ett eget ledningssystem för dagvatten och då rinner vattnet vanligen direkt ut till ett vattendrag eller en sjö. Dagvattnet kan också ledas in med avloppsvattnet och på så vis ledas till ett reningsverk.