Köpingsån

Köpingsån har en längd på 38 km och mynnar i Mälarviken Galten. Den har sitt ursprung i två mindre åar, Valstaån och Kölstaån och rinner i sydlig riktning ner mot Mälaren.

Köpingsåns avrinningsområde är 287 km2 stort och sträcker sig genom kommunerna Köping, Skinnskatteberg och Surahammar i Västmanlands län. Avrinningsområdet har en befolkning på 17 300 personer, varav 16 200 i tätort. Inom området finns 17 sjöar och 105 km vattendrag. Ett av vattendragen i de övre delarna av området ingår i Natura 2000 och har ett livskraftigt bestånd av öring och den rödlistade flodpärlmusslan.

Köpingsån
Köpingsåns (Alpstedt, Flickr 2013)

Den norra delen av Köpingsåns avrinningsområde domineras av skogsmark och den södra delen av jordbruksmark. Medan de övre delarna av avrinningsområdet är relativt orörda visar de nedre delarna hög grad av mänsklig påverkan i form av rätningar av vattendrag och kanaliseringar av vatten. Tillförsel av närsalter sker i området från punktkällor, jord- och skogsbruksmark och från enskilda avlopp. Ån bidrar med ca 4 % till fosforbelastningen och 3 % av kvävebelastningen till Mälaren. Avrinningsområdet har sammantaget 6 dammar.