Jordbruk i närområdet

I Mälardalen omfattar de odlade arealerna omkring 25 % av landytan, något som är mycket för svenska förhållanden. Det öppna landskapet i området är format genom jordbruksverksamhet och här finns kärnområdet för Svealands jordbrukslandskap.

Med sina styva åkerleror har Mälardalen av tradition en koncentration på spannmålsodling. Idag odlas framför allt vete, vårkorn och havre. Odlingen av höstvete är stor i de östra jordbrukskommunerna medan vårvete och havre är mer framträdande i väster. Arealerna för slåtter och betesvall är i vissa områden lika stora som spannmålsarealen. I Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län finns också en omfattande odling av energiskog.

Antalet jordbruksföretag med spannmålsproduktion har minskat sedan mitten av 1900-talet och var år 2006 drygt 6 000. Hälften av dessa disponerar en åkerareal på mer än 100 hektar. Dessa stora gårdar dominerar helt det totala innehavet av jordbruksmark. Hälften av arealen är utarrenderad.

Vetefält
Vetefält

Produktionen av animalier bestod år 2006 främst av kor för mjölk och köttproduktion, får, svin och fjäderfän. Antalet jordbruksföretag med nötkreatur i området är ca 3 000. Södermanlands län har högst produktionssiffror för svin och fjäderfän medan Stockholms län avviker genom att ha nästan lika många hästar som de övriga Mälarlänen tillsammans. Hästgårdarna finns nämligen, till skillnad från kor, får och grisar, vanligen väldigt nära där människor bor. Antalet hästgårdar är under tillväxt.