Landskapsfiskar

Gösen
Västmanlands landskapsfisk och ses som Mälarens karaktärsfisk. Den kan väga över 14 kilo och är en mycket populär matfisk.

Aspen
Upplands landskapsfisk. En karpfisk som kan bli hela en meter lång. Tidigare var aspen hotad men genom olika skyddsåtgärder har den nu en ljusnande framtid i Mälaren.

Braxen
Sörmlands landskapsfisk. Den kan väga upp till nio kilo och betraktas som en underskattad matfisk av många fiskare.

Fem så kallade karaktärsarter i Mälaren

  • Vitmärla, 1 centimeter lång märlkräfta
  • Fiskgjuse
  • Vandrarmussla
  • Smalbladig vattenpest
  • Gös

Det gynnsamma klimatet kring Mälaren återspeglas i dess vegetation. Det finns en riklig förekomst av ek, som i Västmanland och runt Kungsör kan bilda hela ekskogar.
På Mälarens öar och kring dess kuster finns betesmarker, strandängar och naturskogar. Det landskapet har till stor del skapats av människor och betande djur. En lövvegetation med rikedom på örter och gräs förekommer i skärgårdarna och är rester från den utbredda ängs- och hagmarkskultur som funnits här. (Sveriges nationalatlas 2008) Samtidigt finns orörd naturskog kvar på många otillgängliga mindre öar, skogar som kanske aldrig helt avverkats.
Att så många olika naturtyper finns inom Mälardalens relativt lilla område gynnar artrikedomen. Många arter befinner sig här på gränsen till sitt utbredningsområde eftersom det här möts växter från norr, syd, öst och väst. Även åtskilliga arter som ”rymt” från trädgårdar eller kommit in med fartyg via våra hamnar går att hitta här.

Läs mer
Främmande arter