Företag och industrier

Numer har de flesta stora industrier egen rening av sitt förorenade vatten. De största utsläppen av miljögifter står därför i stället hushåll, trafik och medelstora industrier och serviceverksamheter för. Reningsprocesser kan heller inte bryta ner alla miljögifter och därför blir det allt svårare att behålla ett rent vatten när utsläppen av dessa ämnen ökar.

Flera miljögifter har hamnat i vattnets kretslopp och hittas därför idag i grundvatten, sjöar och kustvatten. Mälaren är inget undantag. Den enda långsiktiga lösningen på problemet är att minska tillförseln av miljögifter till våra vatten. På reningsverk kallas detta för uppströmsarbete, alltså arbetet med att minska miljögifterna innan de hamnar i reningsverken. Detta minskar behovet av rening i reningsverken och minskar utsläppen av miljögifter som inte kan renas i våra reningsverk. Reningen i reningsverk är nämligen energikrävande och dyr. Exempel på sådant uppströms arbete är skärpta lagar, ändrade konsumtionsvanor och ökad användning av miljömärkta produkter för hushåll och industrier.

Miljöbalken tar upp frågan om verksamheter som påverkar miljön. Där finns hänsynsregler som ställer krav på företag att skaffa sig kunskap, göra vad de kan för att skydda hälsa och miljö och att använda bästa möjliga teknik. Företag behöver hushålla med energi och råvaror och främja återvinning och återanvändning. Produkter får inte användas om de är miljöfarliga och om en mindre farlig produkt skulle kunna fylla samma funktion. Enligt avfallsförordningen ska farligt avfall, som avfettningsmedel, spillolja och färgrester hanteras så att de inte kan förorena mark och vatten.

Ökat fokus har senare år lagts på att öka vattenskyddet och minska utsläppen av miljögifter. På så vis har vattendirektivet och kemikalieförordningen Reach införts i EU. Vattendirektivet ska bevara och förbättra Europas grundvatten, sjöar och vattendrag och dess kustvatten. En viktig del i arbetet för att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra vatten är att minska utsläppen av miljögifter. Syftet med Reach är att öka kunskapen om kemikalier som används i samhället och att fasa ut de hälso- och miljöfarligaste genom tillståndsprövning. Lagen omfattar framför allt kemiska produkter men också i viss mån färdiga varor. Tillverkare, importörer och användare bär ansvar för att de kemikalier som tillverkas, säljs eller används inte har skadliga hälso- och miljöegenskaper.