Kort fakta

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och har ett medeldjup på 12,8 meter och ett största djup på 66 meter. Dess utlopp går via Slussen i Stockholm till Norrström som har en medelvattenföring på drygt 160 m3/s.

Mälaren är en typisk slättlandssjö med över 8 000 öar, holmar och skär. Dess tillrinningsområde är 22 650 km2, vilket motsvarar ca 5 % av Sveriges yta, och det omsluter sjön som en rektangel. Området sträcker framför allt ut sig västerut i förhållande till sjön. Sex län och ett 40-tal kommuner ligger inom Mälarens tillrinningsområde som har en befolkning på nästan en miljon människor. Ett flertal större åar rinner ner i Mälaren, bland annat Arbogaån, Kolbäcksån, Eskilstunaån, Svartån, Sagån, Råcksta å och Fyrisån.

I Mälarens avrinningsområde ingår även Hjälmaren, som är Sveriges fjärde största sjö, samt ett antal mindre sjöar. Avrinningsområdet ingår i Stockholms län samt delar av Uppland, Västmanland, Närke, Dalarna och Södermanland län. (SMHI 2015) Fyra av de stora åarna, Arbogaån, Hedströmmen, Köpingsån och Kolbäcksån som mynnar där svarar för hela 46 % av tillrinningen. Ytterligare 24 % av den totala tillrinningen tillförs västra Mälaren med

Eskilstunaån, Svartån och Sagån. I norr svarar Örsundaån och Fyrisån för 11 % av tillrinningen och resten kommer med små tillflöden från närområdet runt sjön.

Mälaren
Sjöareal: 1 122 km2
Volym: 12,4 km3
Längd: 72 km
Medeldjup: 12,8 m
Största djup: 66 m

Mälarens avrinningsområde
Area: 22 650 km2
Sjöareal: 11 %
Skogsareal: 48 %