Avloppsvattenrening

Övergödningen av Mälaren anses vara ett av sjöns största problem för att den ska kunna uppnå god ekologisk status. Under 1960-talet var Mälaren starkt övergödd men utbyggnaden av reningsverk under andra halvan av 1900-talet sänkte de höga halterna av näringsämnen. Övergödningen är tyvärr fortfarande ett problem men är inte längre lika akut. För att komma till rätta med övergödningen behöver vi dock fokusera på alla de källor som släpper ut näringsämnen i sjön. Här nedan visas varifrån Mälarens fosfor kommer:

Fosforutsläpp till Mälaren
Diagram fosforutsläpp till Mälaren

Både det vatten som kommer från avloppsreningsverken och vattnet från enskilda avlopp bidrar alltså fortfarande med relativt stora utsläpp trots utbyggda reningsverk.

Allt avloppsvatten måste renas innan det når vattendragen eftersom vattnet, förutom näringsämnen som fosfor och kväve, också innehåller föroreningar som miljögifter och metaller. Om din bostad är ansluten till ett kommunalt vatten- och avloppsnät (VA-nät) tar kommunen hand om avloppsvattnet i sina avloppsreningsverk. I annat fall behöver du själv ta hand om avloppsvattnet i ett enskilt avlopp.

Läs mer
Övergödning