Ekosystemtjänster

FN definierar ekosystem som dynamiska komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och dessas icke-levande miljö som interagerar som funktionella enheter. Det innebär att ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett naturområde.

Ekosystemtjänster kan i sin tur definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Genom de tjänsterna får vi till exempel livsmedel och vattenrening. De ligger också som grund till jordens bördighet och bidrar till ren luft.
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för att ekosystemen ska ha en långsiktig kapacitet att leverera ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster delas in i fyra kategorier:

  • Försörjande (exempelvis vatten, mat, virke och fibrer)
  • Reglerande (dessa påverkar klimatet, floder, sjukdomar, avfall och vattenkvalitet)
  • Stödjande tjänster (exempelvis jordformationer, fotosyntesen, pollinering och näringsämnescykler)
  • Kulturella tjänster (hit hör rekreationsmöjligheter i vackra landskap)

För att inte dessa ekosystemtjänster ska gå förlorade måste vi ta väl vara på dem. Genom att lyfta fram vilket värde de står för och låta det ha prioritet vid samhällsplanering kan vi fortsätta nyttja naturens resurser.

Ekosystemtjänster i sötvatten
Ekosystemtjänster i sötvatten