Ett område med många naturreservat

Runt Mälaren finns ett åttiotal naturreservat och över 40 Natura 2000-områden. Utöver dessa finns också områden som pekats ut som riksintressen av länsstyrelsen. En tredjedel av området är skyddat och en fjärdedel ligger inom Natura 2000.

I miljöbalkens fjärde kapitel finns restriktioner för exploatering och andra ingrepp i miljön för vissa, särskilt känsliga områden. I Mälardalen ska turismen och friluftslivet särskilt beaktas i kust- och skärgårdsområden runt Mälaren med alla dess öar, och i Malingsbo-kloten. I dessa kust- och skärgårdsområden får i huvudsak inte ny fritidsbebyggelse eller nya industrier och täkter etableras.

Områden av riksintresse eller som i övrigt har stor betydelse för natur- eller kulturmiljö eller friluftsliv ska skyddas. Miljöbalkens tredje kapitel anger bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden och beskriver hur mark och vatten ska användas för de ändamål som de är mest lämpade för.

Det finns flera sorter av sådant skydd. Områden kan förklaras som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, biotop- eller djurskyddsområde, strandskyddsområde etc. För att inrätta en nationalpark behövs ett riksdagsbeslut medan de övriga kan inrättas av regionala och lokala myndigheter som länsstyrelse eller kommun.


Naturreservat (Kullez 2010)

EU har upprättat ett nätverk av vackra, säregna, och skyddsvärda naturmiljöer som kallas Natura 2000. Omkring en femtedel av landets Natura 2000-områden ligger i Mälardalen. Många av områdena är även skyddade på något annat sätt, men avsikten är att upprätta bevarandeplaner även för de övriga.

För att se vilka skyddade områden som finns kring Mälaren rekommenderar vi Naturvårdsverkets sida Skyddad natur.