Mälaren

Mälarens stränder har alltid varit attraktiva för människor och samtidigt en viktig livsmiljö för växter och djur. De har förändrats genom bebyggelse och exploatering och en tydlig trend går att se från 1960-talet och framåt med tätare bebyggelse och allt mindre områden för friluftsliv och natur. Ett långsiktigt perspektiv på förvaltningen av Mälarens stränder är viktiga och även att Mälaren bedöms som en enhet, en sjö, trots att dess strandkant sträcker sig över flera kommungränser. Karteringar har gjorts för att visa på utbredningen av bryggor och bebyggelse.

För mer information kan du läsa dessa två rapporter som vi tagit fram
Rapport om utbredningen av bryggor
Rapport om strandexploatering