Enskilda avlopp

För att Mälaren ska kunna nå god status med avseende på övergödning behöver även enskilda avlopp åtgärdas till att hålla normal eller hög skyddsnivå. Ansvaret för att säkerställa det ligger på de enskilda kommunerna.

Avloppsanläggningen får inte innebära en risk för miljön eller för människors hälsa. Vid den bedömningen utgår ofta kommunen från de allmänna råd som Naturvårdsverket gått ut med som bygger på funktionskrav/reningskapacitet och inte på specifika tekniker.

Främst är det dricksvattenbrunnar och grundvatten, närliggande sjöar och åars kvalitet samt människors hälsa det måste tas hänsyn till, men de krav som ställs måste också vara rimliga i förhållande till den miljönytta de ger.

I allmänhet ska små avloppssystem kunna:

  • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt som möjligt
  • Skydda miljön och vattendragen, det vill säga reducera utsläpp av fosfor, kväve och organiskt material
  • Möjliggöra kretslopp av näringsämnen
  • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

Krav på hygienisk säkerhet
Vid utsläpp där människor kan exponeras bör det renade avloppsvattnet inte ha högre bakteriehalter än vatten som är godkänt för strandbad. Det får heller inte finnas risk för förorening av lokal vattentäkt.

Krav på skydd av miljön
Organiska ämnen bör reduceras med 90 %, något som de flesta tekniker för avloppsrening klarar idag. Eftersom utsläpp av fosfor bidrar till övergödningen av Mälaren ställer många kommuner hårda krav på reduktion av fosfor.

Det är enligt lag förbjudet att släppa ut avloppsvatten som enbart genomgått slamavskiljning om det inte är uppenbart att det kan ske utan olägenhet.

Krav på kretslopp
Återföring av näringsämnen från avlopp till odlad mark är ett viktigt steg om vi ska nå ett långsiktigt hållbart samhälle. Det finns idag många tekniker som gör detta möjligt för enskilda hushåll och allt fler kommuner har krav på kretsloppsanpassning av enskilda avloppsanläggningar.

Krav på kontroll av anläggningens funktion
För att säkerställa att avloppsanläggningen fungerar som den ska måste det vara möjligt att kontrollera det på ett enkelt sätt. Det innebär i praktiken att anläggningen behöver förses med en provpunkt där det går att ta prov på utgående vatten.

Olika krav i olika kommuner
Det finns inga regler som säger exakt vad en avloppsanläggning ska klara av, vilket innebär att kommunernas miljönämnder själva behöver tolka miljöbalkens innebörd. Olika kommuner kan sätta upp olika krav beroende på hur känsliga de lokala vattnen är, och hur mark- och grundvattenförhållandena ser ut.

Du är ansvarig för din anläggning
Den som driver anläggningen ansvarar för att den uppfyller balkens krav. Som köpare till en fastighet kan det därför vara bra att försäkra sig om att anläggningen uppfyller kraven som listats ovan.