Bergslagen

Bergslagsområdet sträcker sig som en hästskoform runt Mälarens västra del från Tunaberg i sydöstra Södermanland runt Närke och Mälarslätterna upp till nordöstra Uppland. Här ligger stora delar av Sveriges industriella kärnområde som genom malm, skog och vattenkraft utgjort grunden för många industrier. Viktiga mineraltillgångar här har varit järn, koppar och silver.

Bergslagen (Tekniska museet 1890)

Den kalkfattiga och näringsfattiga marken har inte lämpat sig för storskaligt jordbruk utan i stället har skogen varit en stor tillgång i området. Dess jordart och berggrund gör att området är känsligt för försurning och vissa sjöar i området kalkas regelbundet. De många gruvnäringarna och industrierna har lämnat efter sig föroreningar i form av olika miljögifter och tungmetaller.