Åtgärder riktade mot lantbruk

Sjöar och andra vatten som nås av en hög tillförsel av fosfor och kväve kan drabbas av övergödning. Idag är övergödningen ett problem i Mälaren, men också i många omkringliggande sjöar och vattendrag. En av orsakerna till övergödningen är förlusten av näringsämnen från jordbruksmark till vatten. Majoriteten av näringsläckaget till Mälaren kommer från jordbruket och är orsakat av människan. (Se kapitel om 3.3.3 Övergödning)

Åtgärder riktade mot övergödningen har genomförts under en längre tid och det första svenska åtgärdsprogrammet för minskning av näringsläckage från jordbruksmark togs fram i slutet av 1980-talet. Förändringar har kommit till stånd tack vare ny kunskap och nya krav. Idag utgår arbetet framför allt från EU-direktiv och arbetet med de svenska miljömålen.

I arbetet med att minska förlusterna av växtnäring från jordbruksmark används:

  • Lagstiftning
  • Ekonomiska ersättningar som miljöersättningar och investeringsstöd
  • Rådgivning och information, exempelvis Greppa näringen

Åtgärder som genomförts har gett resultat. Förlusterna av fosfor, kväve och ammoniak från jordbruken har minskat. Trots det är övergödningen fortfarande ett stort problem. Fortsatt arbete och ytterligare insatser behövs alltså.

För mer information om vad jordbruket kan göra rekommenderas denna informationstext från Jordbruksverket.