Kommunal rening

Avloppsvatten som kommer till reningsverk renas i flera steg innan det släpps ut i Mälaren.

Kemisk och mekanisk rening
Större skräp, som träbitar, trasor och liknande avskiljs med ett galler. Sand och andra tyngre partiklar avskiljs sedan i ett sandfång. Fosfor avlägsnas genom att metallsalter tillsätts till vattnet och de får fosforn att sjunka till botten. Detta blir till ett slam som sedan skiljs från vattnet.

Biologisk rening
Avloppsvattnet syresätts sedan så att mikroorganismer kan växa till sig. De lever av det organiska material som finns i avloppsvattnet och minskar på så vis dessa föroreningar. Levande och döda mikroorganismer bildar sedan ett slam som sjunker till botten.

Efter dessa steg är vattnet så pass rent att det får släppas ut i Mälaren.

Slammet kan tas till vara för att bilda biomull, en sorts jord med mycket växtnäring. I den processen bildas biogas som kan användas som drivmedel.