Läkemedelsrester i fisk

Samhällets ökade användning av läkemedel märks också i fisk. I Mälaren och Stockholms skärgård har undersökningar gjorts utanför reningsverk och i nästan hälften av fisken hittades läkemedelsrester. Trots att reningsverk idag har långtgående avloppsrening passerar alltså läkemedel ut i vattenmiljön.

Runt Mälaren finns ett par miljoner hushåll vars avloppsvatten så småningom hamnar i sjön. Runt 90 % av de läkemedel som hamnar i sjöar och vattendrag i Sverige kommer just från hushållen. Även små halter av aktiva substanser kan vara skadliga för vattenlevande organismer och det som oroar mest i dagsläget är antibiotikaresistensen och reproduktionen hos fiskar.