Om förbundet

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 medlemsorganisationer som bildades 1998.

En bred samverkan kring hur miljöövervakningen av Mälaren ska bedrivas var ett viktigt motiv för att bilda ett vattenvårdsförbund. Samverkan och delaktighet i dessa frågor är en grundsten för miljösamarbetet.

Anspråken på Mälaren är många och i vissa fall motstridiga vilket ställer höga krav på samverkan. Ett vattenvårdsförbund kan förbättra förutsättningarna för detta.

Syfte

  • Att bedriva miljöövervakning av Mälaren och i samband med detta ta fram underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön.
  • Att redovisa miljöövervakningens resultat på sådant sätt att det blir till nytta i medlemmarnas löpande verksamhet och i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, företag, myndigheter m fl.
  • Att fungera som forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor.
  • Att samverka med andra vattenvårdsförbund och vattenförbund för erfarenhetsutbyte och effektivt resursutnyttjande.
  • Att tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om Mälaren.

Verksamhet Förbundets verksamhet är enligt Stadgar 2017:

Att bedriva miljöövervakning av Mälaren och i samband med detta ta fram underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön.

Att redovisa miljöövervakningens resultat på sådant sätt att det blir till nytta i medlemmarnas löpande verksamhet och i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, företag, myndigheter m fl.

Att fungera som forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor.

Att samverka med andra vattenvårdsförbund och vattenförbund för erfarenhetsutbyte och effektivt resursutnyttjande.

Att tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om Mälaren.