Om förbundet

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med 60 medlemsorganisationer. Förbundet bildades 1998.

En bred samverkan kring hur miljöövervakningen av Mälaren ska bedrivas var ett viktigt motiv för att bilda ett vattenvårdsförbund. Samverkan och delaktighet i dessa frågor är en grundsten för miljösamarbetet.

Anspråken på Mälaren är många och i vissa fall motstridiga vilket ställer höga krav på samverkan. Ett vattenvårdsförbund kan förbättra förutsättningarna för detta.

Syfte

  • Att bedriva miljöövervakning av Mälaren och i samband med detta ta fram underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön.
  • Att redovisa miljöövervakningens resultat på sådant sätt att det blir till nytta i medlemmarnas löpande verksamhet och i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, företag, myndigheter m fl.
  • Att fungera som forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor.
  • Att samverka med andra vattenvårdsförbund och vattenförbund för erfarenhetsutbyte och effektivt resursutnyttjande.
  • Att tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om Mälaren.

Våra stadgar

I våra stadgar finns information om ändamål, medlemskap, organisation och mycket mer.

Läs stadgarna för Mälarens vattenvårdsförbund

Vår historik

Ursprunget till Mälarens vattenvårdsförbund hette Kommittén för Mälarens Vattenvård (Mälarkommittén) och bildades 1959. Det var ett samarbete mellan berörda länsstyrelserna i A, C, D, T och U län. 1975 omorganiserades Mälarkommittén och efter detta bestod den av länsrådet i Västmanlands län, naturvårdsdirektörerna i A, C, D, T och U län, länsläkaren i T –län, en representant från Stockholms kommun (direktören för VA-verken) samt några fler från länsstyrelsernas olika enheter. Uppgiften var bland annat att samordna och förbättra övervakningen av Mälarens vattenkvalitet samt att arbeta för planering i samhället för att identifiera vattenresursen och de anspråk vi har på den (transporter, recipient, dricksvattentäkt, rekreation).

I mitten av 1990-talet väcktes frågan om att bilda ett vattenvårdsförbund kring Mälaren för att få en bredare samverkan och representation i vattenvårdsarbetet kring Mälaren. Mälardalsrådet var delaktig i det arbetet. 1998 övergick Mälarkommittén till att bli Mälarens vattenvårdsförbund i dess nuvarande form.

Våra medlemmar

Lista över alla våra medlemmar