Stadgar

Stadgarna är antagna vid stämmorna 20160510 och 20170110.

1. Ändamål

Förbundets syften är att:
–         bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren för att öka möjligheterna att följa upp miljömål och initiera miljöförbättrande åtgärder,
–         genom samverkan främja vattenvårdande insatser i Mälaren och dess avrinningsområde.

Förbundets verksamhet omfattar att:
–         bedriva miljöövervakning av Mälaren och i samband med detta ta fram underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön
–         redovisa miljöövervakningens resultat på sådant sätt att denna blir till nytta i medlemmarnas löpande verksamhet: planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, företag, myndigheter m.fl.,
–         bedriva ett arbete för samråd, information och effektivt resursutnyttjande,
–         samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund och vattenråd för att samordna utrednings- och åtgärdsfrågor angående Mälarens avrinningsområde,
–         tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om Mälaren.

2. Medlemskap

Medlem i förbundet kan vara företag, kommuner, myndigheter, organisationer och andra som nyttjar, påverkar eller utövar tillsyn av Mälaren.

Ny medlem i förbundet antas av förbundets stämma på förslag av styrelsen. Styrelsen kan dock interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår. Medlem har rätt att till styrelsen anmäla utträde ur förbundet.

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av förbundsstämman på förslag av styrelsen.

De avgifter för löpande verksamhetsår (= kalenderår) som förbundsstämman fastställt ska erläggas senast en månad efter ordinarie förbundsstämma.

Varje medlem i förbundet äger vid förbundsstämma en röst. Medlem företräds därvid av röstombud.

Rätt att rösta förutsätter att debiterade och till betalning förfallna avgifter erlagts.

3. Styrelse

Förbundet utser vid ordinarie förbundsstämma en styrelse bestående av sexton ledamöter samt personliga ersättare för dessa valda på två år. Vid val tillses att en saxning sker så att åtta ledamöter väljes vart annat år och åtta vart annat år med ersättare på motsvarande sätt. Ordförande utses bland de ordinarie ledamöterna och väljs för ett år.

Styrelsen består, om så kan ske, av
– åtta representanter för olika kommuner inom Mälarens avrinningsområde
– två representanter för länsstyrelserna vid Mälaren
– en representant för näringslivet
– en representant för kommunal VA-verksamhet
– en representant för landstingen inom Mälarens  avrinningsområde
– en representant för fiskets intressesammanslutningar
– en representant för jordbrukets intressesammanslutningar
– en representant för sjöfartsverket /trafikverket.

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Sekreterare och kassaförvaltare behöver inte vara ledamöter av styrelsen.

Styrelsen är beslutsför då minst nio ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträde äger även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträden. Sammanträde hålls även på kallelse av ordföranden eller då minst två av ledamöterna begär det.

Styrelsen kan vid behov inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen har rätt att inom sig eller utom sig utse beredningsgrupper.

Såväl styrelse som arbetsutskott kan vid behov till sig adjungera erforderlig expertis samt representanter för övriga intressenter.

4. Verksamhet

Plan för verksamheten fastställs av förbundet vid ordinarie förbundsstämma på förslag av styrelsen.

5. Finansiering

Förbundets verksamhet finansieras genom avgifter enligt beslut vid ordinarie förbundsstämma. Därutöver kan bidrag från myndigheter tillkomma.

6. Förbundsstämma

Förbundet håller en ordinarie stämma varje år. Sådan stämma hålls före maj månads utgång. Extra stämma hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en femtedel av medlemmarna så kräver.

Kallelse till ordinarie stämma ska ske skriftligen minst två månader före stämman och föredragningslista inklusive stämmohandlingar samt valberedningens förslag vara medlemmar, stämmoombud och styrelse tillhanda minst femton dagar före stämman. Kallelse och föredragningslista avseende extra förbundsstämma ska vara medlemmar, stämmoombud och styrelse tillhanda minst femton dagar före stämman.

Fråga som medlem önskar få behandlad på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före stämman.

Styrelseledamot har yttrande- och förslagsrätt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som stämmoordföranden biträder utom vid val då lottning ska ske. Val sker genom öppen omröstning.

Vid förbundsstämma ska följande förekomma:

 1. Val av stämmoordförande och sekreterare för stämman.
 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
 8. Val av åtta ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa.
 9. Val av ordförande i styrelsen för ett år.
 10. Val av två revisorer och ersättare för dessa.
 11. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, intill nästa ordinarie förbundsstämma.
 12. Fastställande av årsavgifter.
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 14. Antagande av nya medlemmar i förbundet.
 15. Eventuella motioner.
 16. Övriga anmälda ärenden.

Protokoll från stämman sändes efter justering till varje medlem, röstombud och styrelsen.

7. Firmateckning

Förbundets firma tecknas gemensamt av två i förening som styrelsen utser.

8. Ändring av stadgar

Beslut om ändring av förbundets stadgar ska godkännas av två på varandra följande förbundsstämmor varav minst en ska vara ordinarie.

9. Upplösning

Beslut om förbundets upplösning kan fattas av två på varandra följande förbundsstämmor varav minst en ska vara ordinarie.

Vid upplösning ska efter utgifters täckande innestående medel fördelas till medlemmarna i proportion till gällande avgifter.