Hågaåns vattenråd

Vattenrådets geografiska område omfattar samtliga naturliga sjöar, anlagda dammar och flöden i Hågaåns avrinningsområde. Vattenrådet arbetar med alla typer av vattenförekomster, d.v.s. flöden till sjö- och kustvatten, grund-, och ytvatten.

Föreningens syfte är att verka för åtgärder i syfte att uppnå god status i vattenförekomster inom Hågaåns avrinningsområde, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Föreningen ska främja god vattenhushållning, jämna flöden, god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald.  Arbetet ska präglas av helhetssyn på vattensystemet och strävan att nå enighet i vattenfrågor mellan markägare, organisationer, företag, föreningar och enskilda personer. Åtgärder ska gynna förvaltning av livsmedelsproducerande mark. Åtgärder ska när så är möjligt även bidra till allmännyttiga ändamål såsom rörligt friluftsliv och allmänhetens naturintresse.

Vill du bli medlem i vattenrådet? Kontakta sekreteraren, se kontaktuppgifter nedan! Idag är medlemskapet avgiftsfritt och det finns inga begränsningar avseende vem som kan bli medlem.


Kontakta oss!

Hågaåns Vattenråd c/o Uppsala kommun
Stadshusgatan 2
753 21 Uppsala

 

Christoffer Hallbäck (sekreterare)
018-727 41 57
079-061 20 82
zahrah.lifvendahl@uppsala.se

Eva Lindström (ordförande)
018-471 64 97
070-541 11 53
eva.lindstrom@ebc.uu.se