Hågaåns vattenråd

Vattenrådets geografiska område omfattar samtliga naturliga sjöar, anlagda dammar och flöden i Hågaåns avrinningsområde. Vattenrådet kommer att arbeta med alla typer av vattenförekomster, d.v.s. flöden till sjö- och kustvatten, grund-, och ytvatten.

Föreningens syfte är att verka för åtgärder i syfte att uppnå god status i vattenförekomster inom Hågaåns avrinningsområde, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Föreningen ska främja god vattenhushållning, jämna flöden, god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald.  Arbetet ska präglas av helhetssyn på vattensystemet och strävan att nå enighet i vattenfrågor mellan markägare, organisationer, företag, föreningar och enskilda personer. Åtgärder ska gynna förvaltning av livsmedelsproducerande mark. Åtgärder ska när så är möjligt även bidra till allmännyttiga ändamål såsom rörligt friluftsliv och allmänhetens naturintresse.


Kontakta oss!

Hågaåns Vattenråd c/o Uppsala kommun
Stadshusgatan 2
753 21 Uppsala

Zahrah Lifvendahl (sekreterare)
018-727 47 09
072-581 95 98
zahrah.lifvendahl@uppsala.se

Eva Lindström (ordförande)
018-471 64 97
070-541 11 53
eva.lindstrom@ebc.uu.se