Stadgar för Svartåns vattenråd

Antagna vid första ordinarie årsstämman 2012-03-27.

§ 1 Ändamål och verksamhet

Svartåns vattenråd ska i samverkan med berörda intressenter

 • vara ett kontaktorgan för vattenfrågor i Svartåns avrinningsområde,
 • verka för ett hållbart nyttjande av Svartåns vatten,
  verka för att vattenförvaltningens krav på god ekologisk, kvantitativ och kemisk status uppnås,
 • verka för en ökad kunskap om vattenmiljöerna i Svartåns avrinningsområde och olika verksamheters påverkan på dessa,
 • medverka i planeringsprocesser och samrådsprocesser som kan påverka Svartåns vattenmiljöer och
 • främja en hållbar utveckling av olika verksamheter i Svartåns avrinningsområde.

§ 2 Medlemskap

Den som har intresse av vattenfrågor i Svartån har rätt att bli medlem. Anmälan om medlemskap ställs till vattenrådets styrelse.

Medlemsavgiften fastslås av årsstämman.

Styrelsen beslutar om utträde ur vattenrådet efter en skriftlig anmälan från den som önskar gå ur rådet. Utträdet sker i och med årsstämman.

Om en medlem inte fullgör sina skyldigheter mot vattenrådet kan årsstämman på förslag av styrelsen besluta om att utesluta medlemmen.

En medlem är skyldig att betala medlemsavgift. En medlem är också skyldig att inte motverka ändamålet med vattenrådet.

§ 3 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 4 Rösträtt

Varje medlem har en röst som kan ersättas av ett ombud med fullmakt. Ett ombud kan företräda max fem medlemmar.

§ 5 Organisation

Vattenrådet är en ideell förening och består av årsstämma, styrelse och valberedning. Vid behov kan geografiskt eller tematiskt avgränsade arbetsgrupper utses.

§ 6 Årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls före april månads utgång. Styrelsen kallar till årsstämman. Kallelsen ska ske som personlig kallelse till samtliga medlemmar senast 2 veckor i förväg.

Medlem kan få ärende eller motion behandlat på ordinarie årsstämma. Skriftligt förslag ska med motivering ha inkommit till styrelsen före januari månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare.
 3. Fastställande av röstlängd vid stämman.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelser.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av inkomna motioner och skrivelser.
 11. Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar.
 12. Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma och, vid behov, långsiktsprogram.
 13. Val av antal ledamöter.
 14. Val av ordförande i styrelsen för kommande år.
 15. Val av ordinarie ledamöter och ersättare.
 16. Val av revisorer och ersättare för dessa.
 17. Val av valberedning, jämte en sammankallande.
 18. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
 19. Fastställande av budget för nästkommande år.
 20. Övriga frågor.

Extra stämma skall hållas efter beslut av styrelsen eller efter framställning från revisorerna eller minst en femtedel av antalet medlemmar.

Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 5-9 ordinarie ledamöter och 4-9 ersättare. Styrelsen ska ha en för vattenrådet representativ fördelning mellan kommuner, areella näringar, ideella organisationer och övriga näringsidkare.

Styrelsens ledamöter väljs på två år. Hälften väljs vartannat år.

Ersättare har närvarorätt.

Styrelsen kan adjungera expert eller nyckelperson, och utse kontaktpersoner.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen sammanträder vid behov. Kallelse ska ske minst 7 dagar före sammanträde.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande.

Svartåns vattenråd bör sträva efter en jämn ålders- och könsfördelning samt beakta en mångfald vad gäller etnisk bakgrund.

§ 8 Firmateckning

Vattenrådets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser till detta.

§ 9  Revisorer

Styrelsens förvaltning och rådets räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte två ersättare utses på ordinarie årsstämma. Revisorerna ska avge sin berättelse senast fyra veckor innan årsstämman. Revisorerna väljs på ett år.

§ 10 Valberedning

Valberedningen väljs på årsstämman och ska bestå av tre representanter, en från kommunerna, en från de areella näringarna och en från övriga medlemmar. En representant i valberedningen ska vara sammankallande. Valberedningen väljs på tre år, med rullande tillsättning.

§ 11 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas på två stämmor. På årsstämma ska minst två tredjedelar av de röstande bifalla stadgeändringen och på efterföljande extrastämma ska förslaget bifallas med enkel majoritet. Stadgeändringsförslaget ska bifogas kallelse till stämma. Till extrastämma ska kallelse ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämmodag.

§ 12 Upplösning

Beslut om vattenrådets upphörande ska fattas av två på varandra följande stämmor, varav det första med två tredjedelars majoritet och det sista med enkel majoritet. Vid upplösning av vattenrådet ska tillgångarna fördelas mellan medlemmarna.