Mälarens värde

Mälarens värde som vattentäkt, för den biologiska mångfalden, för fiske och för friluftsliv är beroende av vattenkvaliteten.

De flesta av oss värderar Mälaren och dess vatten högt. Samtidigt är vattnet en gemensam resurs som används utan betalning. Trots att värdet är högt är det samtidigt svårfångat. Vi behöver därför både kvantitativa och kvalitativa uppskattningar av Mälarens värde för att kunna nå god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. Vi behöver även en uppfattning om värdet för att kunna planera för en ökande befolkning som kommer att öka trycket på Mälarens attribut.

Värdet för Mälaren har beräknats till cirka 120 miljarder kr/år, detta enligt Svenskt Vatten. I den beräkningen är ändå inte alla värden inräknade. Det är helt enkelt mycket svårt att göra en ekonomisk värdering av Mälaren, men det står fullt klart att det är oerhört stora värden det rör sig om.

Läs rapporten från Svenskt vatten

Enligt Chalmers tekniska högskola beräknas Mälarens dricksvatten vara värt 2 miljarder kr/år. Badplatser har ett uppskattat värde på 3 miljarder kr/år, vilket skulle minska snabbt om vattenkvaliteten sjönk och vattnet blev otjänligt. Yrkesfisket uppskattas ha ett värde på 0,01 miljarder kr/år, gräsade skyddszoner 0,03 miljarder kr/år och skridskoåkning 0,04 miljarder kr/år.

Läs rapporten från Chalmers tekniska högskola

10-krona
10-krona

Arbetet med att ta fram ett värde för Mälaren har visat att kulturvärdena är betydande, vilket också värdet av de närliggande mindre sjöarna och vattendragen är. Mälaren har också ett stort värde genom att den reglerar halter av näringsämnen, metaller och organiska ämnen från dagvatten, avloppsvatten, industrivatten och avfallsupplag. Sjön bidrar också med energiförsörjning från ett nittiotal mindre vattenkraftsanläggningar och som viktig farled för godstransporter. Mälaren har ett stort rekreationsvärde genom fritidsfiske och naturupplevelser, och de fastigheter som har utsikt över Mälaren har ett högt värde.

Det är däremot inte bara för människan som Mälaren har ett värde. För alla de växter och djur som lever i eller i närheten av sjön är den helt nödvändig. Om Mälarens vatten skulle bli otjänligt skulle inte de kunna överleva. Att fråga en fisk vad den skulle kunna betala för att ha kvar sin sjö är däremot omöjligt.

Det är av vikt för Mälaren att dess värde beaktas och förstås i framtida planeringsarbete. Allt tyder på att befolkningen i Mälardalen kommer att öka, vilket i sin tur medför en motsvarande ökning av trycket på Mälarens tjänster och dricksvattenproduktion. Klimatförändringarna kommer också att kräva ett anpassningsarbete.