Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är både den genetiska variationen inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap. Det mest karaktäristiska för biologisk mångfald är att den är i ständig förändring. De arter vi ser i och kring Mälaren fungerar som en väv som är en produkt av områdets geologi, naturhistoria, kulturhistoria och klimat. Att vissa arter försvinner och andra dyker upp är inget nytt, så har det varit så länge det funnits liv på jorden. Idag försvinner däremot arter i en snabbare takt än vad nya uppkommer.

Hela människans existens är beroende av naturens kretslopp. Fungerande ekosystem är en bas för de processer som försörjer oss med vatten, mat, kläder, virke o.s.v. Naturens variation har också stort värde för rekreation. En variationsrik natur fyller många funktioner för oss människor medan en utarmad natur minskar bredden på aktiviteter som kan utföras.

Arter som förekommer i olika länder visar ofta genetiska olikheter som fungerar som en anpassning till lokala förutsättningar. Det är viktigt att inhemska genetiska varianter bevaras eftersom de har egenskaper som skiljer dem från individer från andra delar av världen.

Inom medicinsk forskning söks det ständigt efter naturliga substanser med värdefulla egenskaper. Runt 40 % av de läkemedel som används inom västerländsk medicin innehåller ämnen som ursprungligen påträffades i vilda växter. Vi kan idag inte förutse vilka växter som kommer att visa sig nyttiga för oss i framtiden och därför bör vi vara försiktiga.

Förutom att vi kan ha direkt nytta av den stora mångfalden finns det också en etisk aspekt i att människan inte ska förstöra naturen och utrota arter.