Åtgärder för fria vandringsvägar för fisk

Många fiskar och andra vattenlevande djur behöver kunna röra sig upp- och nedströms. Tyvärr hindras de idag bland annat av dammar och kraftverk, byggda av människan. Bristen på det som kallas konnektivitet är därför ett allvarligt miljöproblem. Bara i Norra Östersjöns vattendistrikt har 60 procent av sjöar och vattendrag hinder som hotar biologisk mångfald.

Samarbete med LIFE IP Rich Waters

När det gäller arbete för att skapa fler fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur, samarbetar Mälarens vattenvårdsförbund med LIFE IP Rich Waters.

Om Rich Waters arbete med fria vandringsvägar för fisk

Faunapassagen vid Turbinbron i centrala Västerås är ett resultat av LIFE IP Rich Waters.

Genomförda LOVA-projekt

Mälarens vattenvårdsförbund arbetar sedan 2019 aktivt med att stödja andra organisationer att genomföra vattenvårdsprojekt. Främst i ett samarbete med Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund men även med andra fiskevårdsorganisationer och vattenråd. Mälarens vattenvårdsförbund bidrar med platskännedom, underlag för tillståndsansökningar och dispenser med mera, dialog med intressenter och annat som är viktigt för ett smidigt genomförande.

Alla projekt som genomförs är frivilliga samarbetsprojekt och inte något som initierats av Länsstyrelsens tillsyn. Utgångspunkten är att alla inblandade ska känna att projektet har inneburit något positivt för bygden och naturmiljön. Projekten har primärt finansierats med LOVA-medel och bidrag från Havs- och vattenmyndighetens ”Projektlista”. 


Den gamla kvarndammen längs Köpingsån vid Korslöts golfbana rivs (youtube.com)

Förslag på projekt för fria vandringsvägar för fisk

Landets länsstyrelser har möjlighet att föreslå projekt för fria vandringsvägar till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Projekten har lagts in i en så kallad projektlista som HaV administrerar. Medel till projekten kan delas ut av HaV när möjlighet till finansiering dyker upp. Vilka projekt som får medel fastställas i årliga bidragsbeslut.

Projektbeskrivningar till Havs- och vattenmyndigheten

Länsstyrelsen i Västmanland har genom Mälarens vattenvårdsförbunds åtgärdssamordnare skickat in följande förslag: