Åtgärder för fria vandringsvägar för fisk

Många fiskar och andra vattenlevande djur behöver kunna röra sig upp- och nedströms. Tyvärr hindras de idag bland annat av dammar och kraftverk, byggda av människan. Bristen på det som kallas konnektivitet är därför ett allvarligt miljöproblem. Bara i Norra Östersjöns vattendistrikt har 60 procent av sjöar och vattendrag hinder som hotar biologisk mångfald.

När det gäller arbete för att skapa fler fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur, samarbetar Mälarens vattenvårdsförbund med LIFE IP Rich Waters.

Om Rich Waters arbete med fria vandringsvägar för fisk

Faunapassagen vid Turbinbron i centrala Västerås är ett resultat av LIFE IP Rich Waters.

Förslag på projekt för fria vandringsvägar för fisk

Landets länsstyrelser har möjlighet att föreslå projekt för fria vandringsvägar till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Projekten har lagts in i en så kallad projektlista som HaV administrerar. Medel till projekten kan delas ut av HaV när möjlighet till finansiering dyker upp. Vilka projekt som får medel fastställas i årliga bidragsbeslut. 

Projektbeskrivningar till Havs- och vattenmyndigheten 2021

Länsstyrelsen i Västmanland har genom Mälarens vattenvårdsförbunds åtgärdssamordnare skickat in fyra förslag:

Projektbeskrivningar till Havs- och vattenmyndigheten 2020

Länsstyrelsen i Västmanland lämnade genom Mälarens vattenvårdsförbunds åtgärdssamordnare in tolv förslag 2020: