Lurbo ridklubb

Åtgärder för att minska hästars påverkan på övergödning samt lokala fosforreducerande åtgärder på Lurbo ridklubb

Hästahage
Foto: Linda Röjning

Bakgrund

Inom Hagaåns avrinningsområde bedrivs ett antal ridklubbar, däribland Lurbo Ridklubb. Verksamheten vid Lurbo Ridklubb har visat sig ha ett betydande växtnäringsläckage och har haft en negativ inverkan på vattenkvalitén i närliggande recipienter. Näringsläckaget härstammar från att det bildas stora mängder vatten (både i form av nederbörd och vatten som rinner in från omgivande mark) vid ridklubben, vilket gjort marken vattenmättad. Vattnet har därmed till flödat genom ytavrinning, som då för med sig näringsrikt vatten med både lerpartiklar och gödsel till Hågaån och naturreservatet Hågadalen-Nåsten. På grund av den vattenmättade marken har ridklubben även svårt att mocka hagarna.

Det finns en gårdsvis vattenplan med ett antal åtgärdsförslag för Lurbo ridklubb. Flera åtgärder i vattenplanen har redan åtgärdats eller är på gång. För att finansiera det fortsätta åtgärdsarbetet och minimera Lurbo ridklubbs näringspåverkan sökte Hågaåns vattenråd LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen i Uppsala län år 2019. Projektet beviljades medel med högst 358 400 kronor under perioden 2021–2022.

Syfte

Syftet med projektet är att vidta åtgärder vid Lurbo ridklubb som minskar växtnäringsläckaget till Hågaån, Ekoln-Mälaren samt till naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Projektet syftar dessutom till att ge klubben bättre förutsättningar att sköta anläggningen så att dess påverkan på recipienten minskar. Åtgärderna bidrar även till ökad hälsa hos de hästar som finns på anläggningen.

Utöver att genomföra konkreta åtgärder, syftar projektet till att samla erfarenheter och  sprida dessa till närliggande hästverksamheter inom Hågaåns avrinningsområde och i Uppsala kommun. 

Förslagna åtgärder

Projektet avser anlägga en fosfordamm och skapa fördröjningsytor i ett befintligt dike i nära anslutning till Hågaån och utloppet till Ekoln/Mälaren. Fosfordammen anläggs enligt exempelritningar utifrån tidigare erfarenheter ifråga om konstruktion. Ytan där dammen är planerad är flexibel och projektet tar höjd för en damm omfattande 0,04 ha. Fördröjningsytor i huvuddiket anläggs i samband med andra kapacitetshöjande insatser i diket, då markförhållandena och lutning i dagsläget är oklara. Diket är kraftigt igenvuxet och vegetation behöver tas bort för att åtgärder i dikesbotten ska kunna detaljplaneras och genomföras.

Utöver de fysiska åtgärderna avser projektet genomföra kommunikationsinsatser med fokus på hur mockning och gödselhantering kan förbättras. Markägare i Hagaåns avrinningsområde kommer att informeras om effekter och förhoppningsvis fås att initiera åtgärder. Projektet avser dessutom att följa upp och genomföra mätningar av hästgödselhanteringen och de konkreta åtgärder som genomförs.

Resultat

De åtgärder som föreslagits förväntas ha en växtnäringsreducerande effekt, och de erfarenheter som projektet samlar väntas spridas till andra hästgårdar och andra markägare/aktörer. Projektet förväntas bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”.

Organisation och finansiering

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län och drivs av Hågaåns vattenråd. Den totala kostnaden för projektet finansieras till 80% i LOVA-bidrag. Resterande finansiering består av medel från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB, Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltning, Hågaåns vattenråd och Lurbo Ridklubb.

Reflektioner från ansökan

Vilka styrkor har projektet?

  • Vattenrådet verkar som samarbetsyta för åtgärdsarbetet
  • Projektorganisationen har erfarenhet av att genomföra åtgärder
  • Åtgärderna bygger på tillgänglig och beprövad teknik
  • Projektet verkar för att fler hästgårdar och andra verksamheter initierar åtgärder
  • Möjligheter till konkret uppföljning
    • Effekten av både fosfordammen och fördröjningsytorna kan exempelvis mätas genom enklare sedimentationsplattor
  • Ansökan är saklig och beskriver den uträknade renings-effekt som åtgärderna bedöms ge

Kontakt

Zahrah Lifvendahl, Hagaåns vattenråd

Vill du ta del av ansökningshandlingarna? Mejla då Linda Röjning.

ÅtgärdstypBidragsperiodPlatsProjektägare
Övergödning2021-2022Lurbo ridklubb, Hågaåns avrinningsområdeHågaåns vattenråd

Mer information

Efter sitt arbete med vattenplan och åtgärder blev Lurbo år 2021 utsedd till Sveriges mest hållbara ridklubb. Läs mer här!

Vattenplan för Lurbo ridklubb
Lurbro Ridskolas hemsida
Hågaåns vattenråd